Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Z kruhu ven

Typ: ostatní

Program Z kruhu ven je preventivním a resocializačním programem pro mladistvé a mladé dospělé (ve věku 15–30 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Reaguje na potřebu dlouhodobé individuální práce s lidmi, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, dostali se do konfliktu se zákonem a mají zájem komplexně řešit vlastní životní situaci. Je vhodný rovněž pro osoby po návratu z výkonu trestu.

 

V roce 2018 se projekt umístil na 2. místě v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni.

 

Cílovou skupinou projektu jsou sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení mladiství a mladí dospělí ve věku 15 do 30 let z Brna a okolí, kteří svým jednáním porušili zákon, tzn., že již spáchali trestný čin či provinění nebo se pohybují na jeho hraně a reálně hrozí, že k takovému jednání směřují.

 

Mezi charakteristické obtíže těchto lidí patří velmi nízká motivace cokoli měnit, problematické, rizikové či trestné chování a ohrožení sociálním vyloučením. Tyto znaky se projevují zejména ve vztahu ke škole/práci (nedokončené vzdělání/nezaměstnatelnost, nízké nebo vůbec žádné pracovní zkušenosti, konflikty s autoritami), s vrstevníky (problematika sebehodnocení, šikana/extremismus, experimentování s drogami, tlak skupiny na postoje a chování jedince), k budování/udržování vztahů (s rodiči, sourozenci,…) a k dalším institucím a komunitě, kde bydlí (neplnění domluvených požadavků, vznik dalších sociálně právních problémů - dluhy, exekuce, ztráta bydlení, apod.).

 

Hlavním cílem projektu je snížení rizika opakování trestné činnosti mladistvých a mladých dospělých, zlepšení jejich sociálního fungování a jejich šancí na zapojení do společnosti. Prostřednictvím dlouhodobého individuálního programu chceme mladým lidem nabídnout příležitost a prostor k tomu, aby si mohli uvědomit důsledky svého jednání a poučit se z něj, dokázali za něj převzít zodpovědnost, znali alternativní způsoby řešení své nepříznivé situace a stali se tak jejími aktivními řešiteli. Projekt rozšiřuje spektrum nabídek, které umožňují řešit danou situaci bez vytržení jedince z jeho přirozeného prostředí, navíc oproti represivním opatřením zabraňuje stigmatizaci, která negativně ovlivňuje začleňování zpět do společnosti. Represivní přístup je často doprovázen záznamem v rejstříku trestů, což mladé lidi také výrazně devalvuje zejména na trhu práce. Tomu se snaží projekt předejít, a naopak přispět ke zlepšení jejich kvality života a snížení míry soc. vyloučení.

 

Projekt současně cílí i na ty, kteří se vrací z vězení. Vstup do programu a jeho úspěšné absolvování může často sloužit jako alternativní forma trestu, důvod ke zvážení podmínečného propuštění z výkonu trestu či ke zkrácení dohledového plánu.

 

Dílčí cíle programu jsou:

  • vytvořit chybějící nástroj práce s cílovou skupinou a působit preventivně proti rozvoji dalších soc. patologických jevů, které jsou s protiprávním chováním spojené,
  • zvyšovat informovanost cílové skupiny v oblasti zaměstnanosti a dluhové problematiky, podporovat motivaci cílové skupiny k dokončení programu a zvyšovat tak její úspěšnost v programu.

 

Projekt Z kruhu ven navazuje na předchozí projekt Křižovatka, který realizovala nezisková organizace Ratolest Brno v letech 2012 – 2014. Projekt Z kruhu ven je víceletý projekt, který je realizován nepřetržitě od roku 2017 a bude pokračovat minimálně do roku 2020. V současnosti je v přípravě žádost o akreditaci programu na MSp, která by v návaznosti na dotační titul zajistila jeho pokračování i po roce 2020. Projekt je realizován průběžně, tj. klient do něj může nastoupit v průběhu celého roku. Klient je do programu zapojen v rozmezí 6-15 měsíců v rozsahu 50 hodin.

 

Probační program Z kruhu ven se skládá ze dvou povinných částí programu (individuální konzultace a edukační skupiny) a nepovinné části (práce s rodinou a okolím klienta). Program je tedy koncipován jako kombinace individuální a skupinové práce s tím, že důraz je kladen především na individuální spolupráci, tj. terapii a sociálně-právní poradenství. V rámci individuálních konzultací je možné po předchozí domluvě s klientem zapojit ostatní členy jeho rodiny nebo jiné blízké osoby. Program Z kruhu ven má primárně ambulantní formu, je však možné se dohodnout na tom, že individuální setkání může mít podobu doprovodu při řešení záležitostí klienta (na úřadech, ve škole apod.).

 

Partneři projektu

 

Hlavním subjektem (realizátor) je Ratolest Brno, z.s., která dlouhodobě a pravidelně spolupracuje zejména se středisky PMS ČR v Jihomoravském kraji, státními zástupci, soudy, kurátory pro mládež a pracovníky OSPOD či kurátory pro mládež. Tato spolupráce je zásadní především ze samotné pozice probačního programu, který je primárně určen mladým lidem, kteří jsou díky svému predelikventnímu či delikventnímu v součinnosti s těmito institucemi.

 

Z kruhu ven je dlouhodobě velmi kladně hodnocen ze strany všech našich spolupracujících organizací, především proto, že nabízí komplexní program, který velmi efektivně doplňuje jejich práci. Současně jsou však s klienty zapojenými do programu Z kruhu ven řešeny oblasti jako je například hledání práce, dokončení školy, vyřešení dluhů, stabilizace rodinného prostředí, vztahové problémy s partnery, kamarády, plnění dalších povinností od soudů, systém sociálních dávek, volný čas. Díky tomu jsou pracovníci programu v kontaktu s dalšími institucemi, se kterými se snaží zajistit paralelně běžící či návaznou práci.

 

Vyhodnocení projektu

 

Průběžně sledujeme kvantitativních i kvalitativních ukazatele. V závěru programu probíhá jeho evaluace. Na jejím základě jsme schopní ověřit úspěšnost klientů a jejich posun v průběhu projektu.

 

Změny v oblastech klíčových pro prevenci recidivy jsou měřeny pomocí dotazníku administrovaného před a po skončení účasti klienta v programu. Tento dotazník snímá změny v posuzování rizikového chování, tolerance k násilí, fungování klienta ve společnosti a další položky z oblastí změn cílených v klíčových aktivitách. Dále budou k dispozici kvalitativní údaje o prožívaných změnách klienta získané z polostrukturovaných rozhovorů, které se budou konat na konci spolupráce a 4–6 měsíců po skončení účasti klienta v programu (tzv. follow-up rozhovory). Zohledněny při nich jsou mimo jiné významnost těchto změn, pravděpodobnost, že by nastaly bez účasti v programu a případná recidiva po skončení účasti. Inovativní součástí evaluace je průběžné měření změny pomocí nástroje Outcome Rating Scale (dále jen ORS). Jeho součástí jsou čtyři grafické škály, na kterých klient hodnotí spokojenost ve čtyřech oblastech (za dobu od předešlého hodnocení). Vycházíme také z toho, že sebehodnocení a mezilidské vztahy mají nezanedbatelný vliv na zodpovědné chování a kriminální činnost. Monitorování touto metodou umožňuje postihnout průběh spolupráce v komplexnější podobě. Metodu je možné využít také ke zkvalitnění individuální práce skrze uzpůsobení jejího průběhu a společné reflektování klientových změn.

 

Výstupem projektu bude na webu zveřejněná evaluační zpráva (30 stran), jejíž hlavní částí bude zhodnocení aktivit projektu ve vztahu k pravděpodobnosti dalšího páchání trestné činnosti. Zpráva se bude také věnovat nově zaváděným metodám práce s cílovou skupinou a měla by sloužit jako podklad a inspirace pro další práci odborníků s touto cílovou skupinou.

 

Zapojení cílové skupiny: Vyplnění dotazníků na začátku spolupráce, v průběhu a po skončení. Dále dobrovolná účast na follow-up rozhovoru (tj. rozhovoru, který se koná 4-6 měsíců po ukončení účasti). Z kvantitativních ukazatelů dále sledujeme především: počet klientů celkem, počet klientů, kteří program dokončí úspěšně/neúspěšně, počet zrealizovaných aktivit (individuální a skupinová setkání, závěrečný výjezd, setkání s rodinnými příslušníky), počty klientů, kteří jsou v programu na základě vlastního rozhodnutí/mají program uložený jako povinnost, pracovní výkazy zaměstnanců, závěrečné zprávy o fungování klientů v programu, osvědčení o úspěšném absolvování programu.

 

Kvalitativní ukazatele, které v programu sledujeme, jsou založeny na zpětných vazbách od samotných klientů, dále se opíráme o průběžné pozorování aktivity klientů při skupinových i individuálních setkání a jejich posun v průběhu spolupráce či snížení výskytu nežádoucího chování během společných aktivit. Poslední oblast je zpětná vazba na změnu chování klientů ze strany spolupracujících organizací (PMS Brno, státní zástupci, pracovníci OSPOD, kurátoři pro mládež). Současně v rámci kvalitativních ukazatelů sledujeme individuální přínos klientům (jaký je přínos pro každého klienta).

 

Přenositelnost do dalších lokalit

 

Probační program Z kruhu ven splňuje standardy práce v oblasti prevence kriminality mladistvých. Je přenositelný i do dalších lokalit v rámci ČR.

 

Finanční náklady a zdroje financování

 

 

Roční rozpočet projektu činí 712 000 Kč viz. tabulka:

 

     

Rozpočet projektu

 

 

Požadavek na finanční prostředky od:

Neinvestiční (běžné)

 

 Celkem

Provozní celkem

Osobní celkem

 
 

 

Operační program Zaměstnanost

892 000

180 000

712 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady na realizaci projektu

892 000

180 000

712 000

 
             

 

 

 

 


Vytvořeno: 16. 11. 2018
Poslední aktualizace: 16. 11. 2018 15:21
Autor: Mgr. Tina Mrázková