Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

RUBIKON Centrum - Nová šance, jak překročit minulost

Typ: ostatní

Projekt RUBIKON Centra zajišťuje pachatelům trestné činnosti, zejména recidivistům před výstupem/po výstupu z vězení komplexní podporu v řešení zaměstnanosti, zadluženosti a sociální stabilizaci.

 

V roce 2018 se projekt umístil na 1. místě v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni.

 

Cílovou skupinou projektu jsou pachatelé trestné činnosti, zejména recidivisté, vracející  se na svobodu po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS).  Projekt je určen osobám z cílové skupiny v produktivním věku, ženám i mužům, kteří mají aktivní snahu o nápravu. Cílem projektu je podpořit úspěšnou integraci propuštěných z VTOS do společnosti. Projekt je součástí komplexního řešení terciární prevence kriminality, které usiluje o dosažení dlouhodobého dopadu v podobě snížení recidivy zapojených osob, čímž přispěje ke zvyšování bezpečí v regionu a šetření veřejných financí

 

Dílčí cíle projektu:

1. Aktivizovat příslušníky cílové skupiny k řešení jejich situace a poskytnout jim základní informace z oblasti přípravy na propuštění.

2. Podpořit jejich sociální stabilizaci (podpora ve zvládnutí prvních kroků po propuštění).

3. Posílit jejich motivaci a kompetence potřebné k uplatnění na trhu práce, poskytnout vhodnou pracovní příležitost a následnou podporu během pracovní adaptace.

4. Řešit jejich zadluženost a zvyšovat finanční gramotnost.

 

Poradenství je klientům nabízeno během pobytu ve vězení (zpravidla 3-6 měsíců před propuštěním) i na svobodě. Vstup klienta do poradenství je možný v obou fázích, vždy s ohledem na individuální potřeby klienta a konkrétní možnosti řešení, které lze v kontextu práce s klienty během pobytu ve vězení či na svobodě využít.

 

Projekt usiluje o komplexní řešení rizikových faktorů, které stojí v cestě úspěšné integrace cílové skupiny. Reaguje na slabá místa současného systému práce s pachateli trestných činů, zejména:

 • roztříštěnost systému a nedostatečnou kontinuitu práce s klienty ve a po výstupu z vězení,
 • nedostatečné kapacity klíčových aktérů poskytovat komplexní a kontinuální poradenství v oblasti zaměstnanosti a zadluženosti,
 • absence podpory klienta v době po nástupu do zaměstnání (kdy již není klientem úřadu práce; jiný subjekt se systémově této oblasti nevěnuje), přičemž právě podpora v pracovní adaptaci a následná podpora v dosažení trvalého posunu v řešení zadluženosti je pro dosažení změny v životě klienta klíčová

   

  Inovativnost řešení spočívá v komplexnosti poradenských aktivit směrem ke klientovi a v systému součinnosti se zaměstnavateli, kteří v oblasti integrace trestaných osob hrají významnou roli (https://www.rubikoncentrum.cz/pracovni-agentura-rubikon). Aktuálně má RUBIKON Centrum navázanou spolupráci s více než 400 zaměstnavateli.

   

  Kromě spolupráce se zaměstnavateli RUBIKON Centrum samo pracovní místa vytváří. Aktuálně je cca 20 % zaměstnanců RUBIKON Centra z cílové skupiny (tzv. tréninková místa i kmenoví zaměstnanci), v rámci sociálního podniku RUBIKON Centrum Servis, s.r.o., poskytujeme pracovní příležitost dalším 50 osobám (40 míst pro vězněné osoby a 10 míst pro propuštěné osoby).

   

  Partneři projektu

   

  Projekt realizuje nestátní nezisková organizace RUBIKON Centrum, z.ú. Aktuálně probíhá ve 4 regionech ČR v rámci 10 poboček a kontaktních míst RUBKON Centra: Praha (2 pracoviště), Ostrava, Středočeský kraj (Kladno, Příbram, Kolín), Karlovarský kraj (Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Cheb).

   

  Důležitým prvkem projektu je multioborová spolupráce: v jednotlivých regionech je projekt navázán na činnost klíčových aktérů v oblasti práce s pachateli trestné činnosti. Jedná se zejména o sociální kurátory, Probační a mediační službu a Úřad práce ČR a další služby veřejného a neziskového sektoru. Projekt je dále napojen na činnost 23 věznic a jejich poboček. Hlavní role těchto subjektů spočívá ve vytipování vhodných klientů a v součinnosti na řešení jednotlivých zakázek klienta, zejména v oblasti sociální stabilizace.

   

  Vyhodnocení projektu

   

  Pozitivní dopad projektu na snižování recidivy a prevenci kriminality potvrdil aktuální výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci „Zaměstnání jako faktor desistence“ z roku 2017 (http://www.ok.cz/iksp/docs/441.pdf), provedený na vzorku klientů RUBIKON Centra. Výsledky ukázaly, že podpora v oblasti hledání zaměstnání a řešení zadluženosti významně přispívá k integraci. U zkoumaného vzorku klientů RUBIKON Centra byla zjištěna pouze recidiva u 11,4 % osob, u kontrolní skupiny byla recidiva více než 90 %.

   

  RUBIKON Centrum má zpracovány metodiky, materiály a postupy pro evaluaci dopadu a hodnocení plnění indikátorů pro jednotlivé aktivity a fáze práce s klienty.  Do programů řešení zaměstnanosti a zadluženosti RUBIKON Centra se zapojí 1000-2000 klientů ročně – v r. 2017 to bylo více než 1800 unikátních osob ve vězení i na svobodě.

   

  Dopad podpory na změnu chování zapojených klientů je sledován

 1. u klientů, kteří využívají podporu v rámci programu Zaměstnanost na svobodě: zaměstnání získalo 39 % zapojených osob, 63 % setrvalo v zaměstnání po zkušební době.
 2. u klientů, kteří využili podporu v rámci programu Zadluženost na svobodě: 35 % osob se dále nezadlužuje, 45 % hradí škodu z trestné činnosti a 65 % hradí alespoň částečně výživné.

   

  Vybrané příběhy klientů k dispozici https://www.rubikoncentrum.cz/pribehy/

   

  Přenositelnost do dalších lokalit

   

  Projekt je aktuálně realizován ve 4 regionech ČR - Praha, Ostrava, Středočeský kraj (Kladno, Příbram, Kolín) a Karlovarský kraj (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Chodov). Do projektu je zapojeno celkem 23 věznic a jejich poboček, v daném místě je vždy navázána spolupráce s klíčovými aktéry: s PMS, ÚP, sociálním kurátorem a místní sítí služeb veřejného i neziskového sektoru.

   

  Projekt je přenositelný do dalších lokalit, realizátor má zpracovanou metodiku pro další šíření.

   

  Finanční náklady a zdroje financování

   

  Projekt je postaven na diversifikovaném financování. Jako celek je financován z těchto zdrojů:

 • Operační programy Zaměstnanost a Praha - pól růstu ČR a státní rozpočet
 • Středočeský kraj a Ministerstvo vnitra ČR (podporuje udržitelnost služby v rámci Středočeského kraje)
 • Magistrát hl. města Prahy
 • Nadace ČSOB
 • vlastní zdroje realizátora

   

  Podpora 100 osob vyjde ročně zhruba na 500 000 Kč.

   

  Finanční náklady jsou:

  - Osobní náklady, zejména na přímou práci s klienty (pracovní poradci, dluhoví poradci, mentoři, event. právníci) a na koordinaci a administrativu projektu (projektový manažer, finanční manažer, asistenti).

  - Přímá podpora klientů (zahrnuje zejm. mzdové příspěvky na tréninková místa, náklady na cestovné, ubytování, pracovní a ochranné pomůcky apod.).

  - Režijní náklady (pronájmy prostor kanceláří a kontaktních míst, energie, telefony/internet, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné pracovníků ad.).


Vytvořeno: 16. 11. 2018
Poslední aktualizace: 16. 11. 2018 15:21
Autor: Mgr. Tina Mrázková