Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rizika spojená s nelegální výrobou drog

Typ: Situační prevence
Výroba drog je v České republice stále více rozšířena, již se nejedná jen o rekreační chalupy či opuštěné objekty, ale stále častěji k ní dochází v zastavěných oblastech. Největším problémem v České republice je indoor pěstování marihuany a výroba metamfetaminu (pervitinu).

Vlastní produkce drog často nevyžaduje žádné speciální vzdělání a ani sofistikované laboratorní vybavení. Většinu těchto věcí lze nalézt v každé kuchyni, nebo bez omezení koupit v podejnách domácích potřeb, drogeriích nebo v prodejnách s běžnými laboratorními potřebami. Bohužel i většina chemikálií, které se při výrobě používají, je zcela běžně dostupná, jelikož jejich legální využití je velmi široké. Jedná se o řadu toxických, dráždivých, ale i vysoce hořlavých či žíravých látek s různým stupněm nebezpečnosti pro okolí. Při nelegální výrobě samozřejmě nejsou dodržovány žádné bezpečnostní standardy, stejně jako při souvisejícím skladování či nakládání s nebezpečnými látkami.

Velké množství vysoce těkavých rozpouštědel a dalších reagencí významně zvyšuje míru nebezpečí požáru či výbuchu. V posledních letech jak Policie ČR, tak Hasičský záchranný sbor ČR eviduje každoročně nárůst těchto mimořádných událostí. Pokud k takovému požáru či výbuch dojde v panelovém domě, jedná se vždy o velmi závažnou událost, která má vždy negativní dopad také na sousedy těchto výrobců drog. Postupně se objevují i nové metody a syntézy výroby drog i za využití technických plynů z tlakových lahví. Při požáru tyto tlakové lahve přináší extrémní riziko jak pro zasahující hasiče, tak pro široké okolí. Často dochází ke značným škodám na majetku (narušení statiky budov) a to jak samotným požárem či výbuchem, tak i následnými záchrannými pracemi.  

Samotnou kapitolu je i kontaminace celých staveb či bytů. Její úroveň se přímo odvíjí od délky výroby, použité metody a rozsahu. Při produkci dochází ke vzniku mnoha nebezpečných plynů a aerosolů, které se následně šíří obytným domem ať již přes společné prostory, nebo vzduchotechnikou, kterou jsou ostatní byty propojeny. Aerosolové částice vzhledem ke své velikosti se přes plíce dostávají přímo do krve. Jedná se především o velmi nebezpečné toxické a dráždivé plyny (fosfan, jodovodík, amoniak). Zároveň při výrobě vznikají karcinogenní vedlejší produkty reakce (aziridiny), které jsou ve formě aerosolu unášeny z reakčních směsí. Těmito látkami jsou nedobrovolně exponovány všichni obyvatelé domu i ti, kteří nemají s vlastní výrobou drog nic společného. Zvláště nebezpečné jsou tyto látky pro děti, které především v útlém věku tráví v bytech většinu času a tyto látky mohou vést k rozvoji astmatických stavů, atopických ekzémů či hyperaktivity. U starších dětí se následně projevují poruchy učení a soustředění. Z výsledků odebraných vzorků ať již přímo v nelegálních laboratořích či pokusech bylo zjištěno, že hygienické limity jsou překračovány až řádově. Mnoho z těchto látek je také klasifikováno jako rakovinotvorné. Tomuto riziku jsou vystaveni nejen obyvatelé domu, ale i bezpečnostní složky, které v těchto prostorách několik hodin zasahují. Následná dekontaminace a sanace po výrobě metamfetaminu je velmi finančně náročná i složitě proveditelná. Velké riziko přináší následně i řemeslníkům, kteří často bez znalosti okolností byt rekonstruují běžným způsobem. Kontaminované je samozřejmě veškeré vybavení bytu, včetně nábytku, textilií, drobných předmětů, stejně jako omítky, odpady, ventilace, jímky atd.   

Obdobná rizika a škody jsou spojena i s indoor pěstováním marihuany. Tito pěstitelé velmi často pronajatý dům či byt původnímu majiteli zcela zdevastují. Především neodbornými stavebními zásahy do rozvodu elektřiny, vody a odpadů. Často dochází i k poškození nejen zděných příček, ale i nosných zdí a stropů, kudy tito pěstitelé vedou právě energie a přizpůsobují si prostor jen ke svým aktuálním potřebám. Vysoká vzdušná vlhkost, která vzniká při tomto způsobu pěstování, špatné větrání následně devastuje zdivo a vybavení bytu či domu a také prospívá rozvoji nebezpečných plísní a hub, které mohou být zdrojem alergií a dalších zdravotních problému ještě po několik dalších let. Kompletní sanace těchto prostorů je pak pro původního majitele opět velmi finančně náročná.       

Zásadním problémem je také produkce odpadů při nelegální výrobě drog. Výrobci samozřejmě nemají jakýkoli zájem na bezpečné a ekologické likvidaci těchto odpadů. Množství odpadů se pohybuje v poměru 50:1 k vyrobené droze. Odpady často končí buď ve veřejné kanalizaci, kde ničí technologii čistíren odpadních vod nebo jsou nelegálně vyváženy do přírody či na divoké skládky. Zátěž pro životní prostředí je zde enormní, často dochází ke kontaminaci spodních vod. Následná sanace je opět velmi finančně náročně a tyto práce jsou hrazeny z veřejných finančních zdrojů, tedy k tíži nás všech.        

 

Národní protidrogová centrála Policie ČR, prosinec 2014

 

Informace o nebezpečí pěstíren najdete zde

Informace o nebezpečí laboratoří najdete zde

 


Přílohy

Vytvořeno: 19. 12. 2014
Poslední aktualizace: 25. 11. 2017 23:08
Autor: