Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vláda schválila vyhodnocení prevence kriminality za rok 2016

Typ: Vládní materiál
Dne 14. června 2017 schválila vláda ČR usnesením č. 447 materiál „Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2016“. Úkoly uložené Akčním plánem prevence kriminality se v roce 2016 podařilo v naprosté většině plnit dle stanoveného harmonogramu. Vláda schválila aktualizaci k plnění celkem 10 úkolů a jeden úkol zcela nový. Nové znění úkolů je promítnuto do aktualizovaného Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020.

 

 

Dne 25. ledna 2016 schválila vláda ČR usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“). Materiál definuje pro oblast prevence kriminality 5 strategických cílů (hlavních priorit), které jsou dále rozvedeny do celkem 98 specifických cílů, čeho by Česká republika v oblasti prevence kriminality mezi léty 2016 až 2020 měla dosáhnout.

Na Strategii pak navazuje Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020 (dále jen „Akční plán“), který vláda schválila na své schůzi dne 27. července 2016 usnesením č. 705. Akční plán stanovuje konkrétních 77 úkolů k plnění cílů Strategie, včetně stanovení jednotlivých aktivit k jejich dosažení a odpovědných subjektů.

Usnesení vlády ke Strategii i Akčnímu plánu proto obsahuje úkol každoročně, vždy k 31. květnu následujícího kalendářního roku, počínaje rokem 2017, po projednání v Republikovém výboru pro prevenci kriminality, předkládat vládě zprávu o naplňování cílů a úkolů vyplývajících ze Strategie a Akčního plánu za předchozí kalendářní rok, a jejich případnou aktualizaci. Tato zpráva má obsahovat též informaci o množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných na prevenci kriminality v rozpočtových kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy.

V roce 2016 i nadále pokračoval příznivý trend poklesu kriminality z předchozích let, a to takřka ve všech oblastech. Kriminalita je na nejnižší úrovni od roku 1994, míra objasněnosti je naopak od roku 1994 historicky nejvyšší. Východiska, ze kterých vychází Strategie a úkoly Akčního plánu, zůstávají i nadále v platnosti včetně identifikovaných nových hrozeb a oblastí, jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost (kyberkriminalita, trestná činnost páchaná na seniorech apod.).

Zatím se nepotvrzují obavy ze zhoršení bezpečnosti v důsledku migrační vlny do Evropy (která se ČR prozatím vyhýbá), nicméně problémem v oblasti bezpečnosti se mohou stát zahraniční pracovníci působící v ČR. Jejich přítomnost je při současném hospodářském růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti potřebná, avšak je nutné, aby zaměstnanci, firmy, ale např. i ubytovatelé dodržovali stanovená pravidla. Tento problém se již lokálně začal v roce 2016 projevovat. Ministerstvo vnitra (vč. Policie ČR) přijalo ihned zkraje roku 2017 potřebná opatření v operativní i systémové rovině.

Úkoly uložené Akčním plánem se v roce 2016 podařilo v naprosté většině plnit dle stanoveného harmonogramu. Pouze 2 úkoly ze 77 nebyly splněny (důvodem bylo, že realizátor neměl v daném roce k dispozici finanční prostředky, jejichž zdroj byl mimo rozpočet realizátora). Nicméně i tyto budou nadále realizovány a jsou předmětem aktualizací.

Celkem je navrhována aktualizace 10 úkolů a jeden úkol zcela nový. Nové znění úkolů je promítnuto do aktualizovaného Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020, který se předkládá vládě ČR společně s vyhodnocením ke schválení.

Součástí materiálu je i informace o množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných na prevenci kriminality v rozpočtových kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy. Její shrnutí je uvedeno v kapitole IV. (Závěr), podrobnější informace jsou v rámci vyhodnocení jednotlivých úkolů, zejména realizovaných dotačních programů.

 

Dokument "Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2016" zde ke stažení.

 

Dokument "Akční plán prevence kriminality 2016 až 2020 (po aktualizaci úkolů v roce 2017)" zde ke stažení.

 

Všechny publikované dokumenty jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra zde.

 


Přílohy

Vytvořeno: 21. 6. 2017
Poslední aktualizace: 29. 10. 2017 23:09
Autor: Mgr. Roman Ventura