Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020

Typ: Vládní materiál
Vláda na své schůzi dne 25. ledna 2016 schválila usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Materiál definuje pro oblast prevence kriminality 5 strategických cílů (hlavních priorit), které jsou dále rozvedeny do celkem 98 specifických cílů, čeho by Česká republika v oblasti prevence kriminality mezi léty 2016 až 2020 měla dosáhnout. Na Strategii bude navazovat materiál Akční plán prevence kriminality, který specifické cíle bude dále konkretizovat a určí subjekty odpovědné za jejich plnění.

Politika prevence kriminality má v demokratické České republice již dlouholetou tradici, neboť je její nepřetržitou součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se v České republice začala prevence kriminality systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky.

Strategie vychází z priorit daných Programovým prohlášením vlády ČR, mezi které patří mj. „klást důraz na preventivní programy, úzkou komunikaci s místními samosprávami a na vybalancování prvků prevence a represe tak, aby se efektivně eliminovaly příčiny vzniku sociálních střetů“, „komplexně řešit napětí v sociálně citlivých lokalitách“, „usilovat o vysoký standard ochrany lidských práv“, „minimalizovat rizika recidivy po propuštění“, „posílit ochranu obětí trestné činnosti“, „podporovat zvýšení finanční gramotnosti“, „nesmlouvavý boj proti lichvě“, „rozvoj občanské společnosti a podpora nestátních neziskových organizací“. V oblasti kriminality vláda deklarovala, že považuje za „výhodnější zaměření na prevenci, zejména v oblasti kriminality mladistvých. Při celkovém trendu poklesu kriminality, avšak v podmínkách nerovnoměrné úrovně bezpečnosti v různých regionech ČR, považuje vláda za významné koncentrovat preventivní aktivity v komplexních programech zejména do těchto regionů“. Mezi cíle vlády patří také „zapojování dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti“.

Cíle a úkoly formulované touto Strategií dále vycházejí ze znalostí a zkušeností získaných každoročním vyhodnocováním realizovaných preventivních aktivit a úkolů, vycházejících zejména ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. Inspiruje se rovněž poznatky všech členů Republikového výboru pro prevenci kriminality a dalších partnerů, zejména krajských a obecních samospráv a nestátních neziskových organizací. V neposlední řadě jsou do Strategie promítnuty i četné zkušenosti získané formou mezinárodní spolupráce, ať již účastí na mezinárodních fórech věnujících se prevenci kriminality, tak bilaterálními styky. Zapomenout nelze ani na čerpání z výsledků výzkumných aktivit zaměřených na oblast prevence kriminality a trestní politiky.

Z pohledu jednotlivých druhů kriminality se Strategie zaměřuje zejména na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často utváří jejich pocit vnímání bezpečnosti ve svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých subjektů, které v této oblasti působí (zejména na práci Policie ČR, obecních policií, které jsou nejvíce vidět), byť v rámci ní nejsou páchány nutně ty nejvyšší škody. Strategie se tak nezaměřuje na specifické formy zejména nejzávažnější trestné činnosti, jako je terorismus, organizovaný zločin, hospodářská kriminalita, drogová kriminalita ad., které vyžadují specifické přístupy a velmi často jsou upraveny samostatnými dokumenty (viz výše).

Kromě popisu aktuální situace vymezuje Strategie zejména cíle, na které je třeba se ve vymezeném období zaměřit, a to v úrovni globálních, strategických a specifických cílů. Stanovení konkrétních úkolů, které je nutné v této oblasti plnit, bude předmětem následného navazujícího Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020. Naplňování cílů a úkolů bude, stejně jako u předchozích strategií, každoročně vyhodnocováno. To zároveň umožňuje, pokud se změní bezpečnostní situace a trendy v oblasti kriminality, pružně reagovat a nastavené úkoly pravidelně aktualizovat.

Realizace Strategie musí být doprovázena také dostatečným finančním zabezpečením, a to jak z úrovně jednotlivých resortů k plnění dílčích resortních strategií a úkolů, tak na úrovni podpory systému prevence kriminality. K tomu pak zavazuje i samotné usnesení vlády, jímž je Strategie přijímána.

Celé znění najdete zde.

 

 

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 1. 2. 2016
Poslední aktualizace: 20. 9. 2017 23:09
Autor: Správce Webu