Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy v letech 2016 – 2018


Dne 28. listopadu 2018 byl na zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality schválen dokument Informace pro Republikový výbor pro prevenci kriminality o naplňování doporučení vyplývajících z materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy“ v letech 2016 – 2018. celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017


Dne 30. května 2018 schválila vláda ČR usnesení č. 344 Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017. Zpráva shrnuje informace o stavu a vývoji kriminality na území České republiky a o opatřeních směřujících k jejímu snižování. Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu policie v roce 2017 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2017 k závažnému narušení veřejného pořádku. celý text

Vládní materiál, ostatní | 16. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Vláda schválila vyhodnocení Strategie a Akčního plánu prevence kriminality za rok 2017


Dne 19. června 2018 schválila vláda ČR usnesením č. 400 materiál „Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2017“. Úkoly uložené Akčním plánem prevence kriminality se v roce 2017 podařilo v naprosté většině plnit dle stanoveného harmonogramu. Vláda schválila aktualizaci k plnění celkem 6 úkolů a vytvoření 2 úkolů zcela nových. Nové znění úkolů je promítnuto do aktualizovaného Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020. Současně je ve 3 případech navrhována aktualizace i samotné Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020. celý text

Vládní materiál, ostatní | 27. 6. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Vláda schválila vyhodnocení prevence kriminality za rok 2016

Dne 14. června 2017 schválila vláda ČR usnesením č. 447 materiál „Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2016“. Úkoly uložené Akčním plánem prevence kriminality se v roce 2016 podařilo v naprosté většině plnit dle stanoveného harmonogramu. Vláda schválila aktualizaci k plnění celkem 10 úkolů a jeden úkol zcela nový. Nové znění úkolů je promítnuto do aktualizovaného Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020. celý text

Vládní materiál | 21. 6. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020

Vláda na své schůzi dne 27. července 2016 schválila usnesením č. 705 Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020. Materiál navazuje na aktuální Strategii prevence kriminality a stanovuje konkrétních 77 úkolů, včetně stanovení jednotlivých aktivit k jejich dosažení a odpovědných subjektů. Plnění úkolů bude pravidelně kontrolováno a v případě potřeby může rovněž docházet k jejich aktualizaci, zejména změnám či doplněním reagujícím na aktuální vývoj v oblasti prevence kriminality a zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. celý text

Vládní materiál | 8. 8. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020

Vláda na své schůzi dne 25. ledna 2016 schválila usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Materiál definuje pro oblast prevence kriminality 5 strategických cílů (hlavních priorit), které jsou dále rozvedeny do celkem 98 specifických cílů, čeho by Česká republika v oblasti prevence kriminality mezi léty 2016 až 2020 měla dosáhnout. Na Strategii bude navazovat materiál Akční plán prevence kriminality, který specifické cíle bude dále konkretizovat a určí subjekty odpovědné za jejich plnění.
celý text

Vládní materiál | 1. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014

Zpráva informuje o postupném naplňování dlouhodobých cílů uvedených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen „Strategie“) za rok 2014. Mezi priority v roce 2014 patřila problematika ohrožených dětí a jejich rodin, bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách, prevence předlužování, prevence recidivy, pomoc obětem trestné činnosti, zejména obětem domácího násilí, zvyšování bezpečí seniorů a snižování rizik spojených s internetovou kriminalitou. Důraz byl kladen na zdokonalování analytické činnosti a na vzdělávání.
celý text

Vládní materiál | 1. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013

Zpráva informuje o naplňování dlouhodobých strategických cílů uvedených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 - tj. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, snížení výskytu delikventní činnosti u definovaných cílových skupin, nebo jejich ochrana, efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality a komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Priority Strategie předurčují konkrétní úkoly, o jejichž plnění v roce 2013 je vláda tímto materiálem informována. celý text

Vládní materiál | 16. 5. 2014 | Autor: Správce Webu

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2012

Zpráva informuje o postupném naplňování dlouhodobých strategických cílů uvedených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen „Strategie“) - tj. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných, nebo jejich ochrana, efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality a komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. K těmto cílům se váží i priority Strategie, které předurčují i konkrétní úkoly, o jejichž plnění v roce 2012 je vláda tímto materiálem informována.
celý text

Vládní materiál | 23. 4. 2013 | Autor:

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2008 až 2011 za rok 2011 a úkoly na rok 2012

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 a úkoly na rok 2012 (dále jen „Zpráva“) je předkládána na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2011 č. 261 ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010. celý text

Vládní materiál | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Hodnocení systému péče o ohrožené děti – Národní projekt Systému včasné intervence

Materiál Hodnocení systému péče o ohrožené děti – Národní projekt Systému včasné intervence je předkládán na základě usnesení vlády č. 1151 z roku 2007, kterým bylo uloženo ministru vnitra ve spolupráci s ministry práce a sociálních věcí a spravedlnosti plošně rozšířit Systém včasné intervence v rámci ČR a informovat o tom vládu. Text materiálu byl konzultován a doplněn odbornými pracovníky ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a Probační a mediační služby ČR. celý text

Vládní materiál | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Hodnocení péče o ohrožené dětí

Z hlediska sociálně-právní ochrany dětí jsou za ohrožené děti (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) považovány děti ohrožovanénejen svým okolím, ale i samy sebou. Do této skupiny lze zařadit děti s predelikventními a delikventními rysy chování. celý text

Vládní materiál | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014

Násilí, k němuž dochází ve společnosti mezi blízkými osobami, je jednou z nejrozšířenějších forem násilí. Z hlediska následků i z pohledu četnosti výskytu patří rovněž v České republice k alarmujícím celospolečenským problémům. celý text

Vládní materiál | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Interdisciplinární týmy spojující pomoc

Interdisciplinární týmy spojující zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů celý text

Vládní materiál | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Úvod

Od počátku osmdesátých let se v demokratických zemích preventivní politika fakticky stala rovnocennou součástí kriminální politiky, která se od té doby snaží v oblasti přístupu ke kriminalitě dosáhnout vyváženosti prevence a represe. Prevence kriminality v ČR, jako systematicky a systémově pojatá činnost na úrovni vlády, začala fungovat po roce 1993. celý text

Vládní materiál | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu