Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Jsem šikanován svými dětmi/vnoučaty. Nevím si rady, ale na Policii ČR se nechci obracet, protože jim nechci dělat ostudu. Na koho se mám obrátit?

 

Doporučujeme zavolat na bezplatné telefonní linky, kde Vám odborníci  poradí, jaký další postup byl pro Vás nejvhodnější. Jedná se o krizovou a poradenskou linku  800 157 157, kterou provozuje za podpory MV ČR občanské sdružení Život 90 (máte-li možnosti připojení na internet, můžete se o této organizaci dozvědět více na www.zivot90.cz). Linka je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Další bezplatnou poradenskou linku pro seniory provozuje sdružení Elpida na čísle 800 200 007. S touto náročnou životní situací Vám pomohou odborníci také 24 hodin denně 7 dní v týdnu (www.elpida.cz).

 

Alena Horáková, 12.06.2013
Jakým způsobem se postupuje při odhalení domácího násilí a jaká je dostupná pomoc obětem?

 

Preventivním opatřením směřujícím k ochraně ohrožené osoby může být vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Policie ČR je v daném případě oprávněna  jí zakázat vstup do společného obydlí na dobu 10 dnů. Jednání násilné osoby je vyšetřováno v přestupkovém řízení nebo v rámci trestního řízení, pokud je kvalifikováno jako trestný čin.

Oběti domácího násilí se mohou obrátit na pracovníky intervenčních center nebo neziskové organizace, které pomoc obětem domácího násilí poskytují. Ti do 48 hodin od doručení úředního záznamu o vykázání ohrožené osobě nabídnou sociální pomoc. Intervenční centra poskytují pomoc všem ohroženým osobám i těm, v jejichž rodinách nedošlo k vykázání. Oběti, které odešly od násilné osoby, ale jsou jimi stále ohroženy na životě a zdraví, musí se skrývat a žít na bezpečném a utajeném místě, mají možnost  ubytování v azylových domech.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra spolupracuje s intervenčními centry v České republice, nestátními neziskovými organizacemi, s jednotlivými útvary Policie České republiky a koordinátory problematiky domácího násilí.

 

Taťjana Elznicová, 12.06.2013
Co je to Evropská cena prevence kriminality, kde o ní získám více informací?

 

Evropská cena prevence kriminality (ECPA – European Crime Prevention Award) je soutěž, která oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality. Do soutěže jsou každoročně nominovány vítězné projekty národních kol jednotlivých účastnických zemí.

Informace o této soutěži můžete nalézt na webu http://eucpn.org/ v anglickém jazyce. Soutěž zastřešuje a organizuje odbor prevence kriminality a veškeré informace Vám sdělíme na lince 974 832 572, 974 832 571 nebo písemně na petra.binkova@mvcr.cz nebo alena.horakova@mvcr.cz.

 

Alena Horáková, 12.06.2013
Co to jsou speciální výslechové místnosti a pro koho jsou určeny? Kolik jich je v ČR?

 

Speciální výslechová místnost je speciálně vybavený prostor sloužící k šetrnému výslechu obětí trestné činnosti zejména mravnostního charakteru. Prvotně jsou určeny pro děti, které se staly obětí či svědkem závažného trestného činu, ale mohou být použity i pro ostatní zvlášť zranitelné oběti, tj. oběti znásilnění, oběti domácího násilí, seniory handicapované…

Provádějí se zde tzv. neodkladné a neopakovatelné úkony zejména s dětmi a nezletilými. Z celého výslechu se pořizuje audio a video záznam, který se dále využívá pro potřeby policejního a později i soudního šetření. Dítě (oběť) tak nemusí podstupovat opakované výslechy a současně je zajištěna potřebná dokumentace výslechu. Prostředí a vybavení výslechové místnosti zabraňuje prohlubování sekundární viktimizace obětí a  zároveň usnadňuje i kontakt dítěte s policií.

V současné době je v České republice celkem 43 speciálních výslechových místností, nacházejí se ve všech krajích ČR.

Více se dozvíte ZDE

 

Iva Fürbacherová, 12.06.2013
Co to znamená obchod s lidmi? Existuje obchod s lidmi v České republice?

 

Obchod s lidmi je mimořádně závažný zločin, který porušuje lidskou důstojnost, práva jednotlivců a zásady demokratické společnosti. Dne 1. 1. 2010 vstoupil v účinnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, kde je trestný čin obchodování s lidmi definován v ustanovení § 168. Trestného činu obchodování s lidmi se dopustí každý, kdo jiného (muže či ženu) za použití násilí, pohrůžky násilím nebo lstí a nebo zneužitím jeho omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby ho bylo užito k pohlavnímu styku nebo jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání, k otroctví nebo nevolnictví nebo k nuceným pracím nebo jiným formám vykořisťování.

V České republice byl nárůst obchodu s lidmi zaznamenán ve spojitosti se specifickou migrační situací po pádu železné opony na počátku 90. let minulého století. Se sílící ekonomikou se v průběhu 90. let Česká republika stala z původně země zdrojové, též významnou zemí cílovou a tranzitní. Vláda České republiky ve spolupráci s ministerstvy a dalšími subjekty přijala řadu systémových opatření zaměřených na zkvalitnění a zefektivnění preventivních opatření v boji proti obchodu s lidmi. Nezbytnou součást všech opatření proti obchodování s lidmi tvoří podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi, kterou v rámci Ministerstva vnitra zajišťuje odbor prevence prostřednictvím tzv. Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi.

 

Olga Šifferová, 12.06.2013
Dopisuji si na chatu s někým a on teďchce, abych mu poslala svoje intimní fotky. Vyhrožuje, že když to neudělám, zneužije moje dřívější odpovědi k vymyšleným pomluvám a znemožní mě přede všemi. Co mám dělat?

 

- ukončit komunikaci

 - blokovat útočníka – zamezit útočníkovi v přístupu k vašemu účtu nebo telefonnímu číslu, je-li to možné i k nástroji či službě, pomocí které své útoky realizuje

 - oznámit útok – na kterémkoliv oddělení Policie ČR (viz www.policie.cz) http://aplikace.policie.cz/hotline/

pokud nechcete kontaktovat Policii ČR vyhledejte:

  - www.napisnam.cz – online poradna projektu E-Bezpečí

  - www.horkalinka.cz – Saferinternet.cz

 

Mgr. Iva Fürbacherová, 12.06.2013
Nedávno jsem se doslechl, že v některých městech začali pracovat nějací asistenti policie? Je to pravda a co je smyslem jejich práce?

 

Prohlubování bezpečnostních problémů v sociálně vyloučených lokalitách jednoznačně akcentuje potřebu systémového přístupu k řešení těchto problémů. Ministerstvo vnitra navázalo na dobré zkušenosti z projektu Úsvit, který v posledních letech pilotně ověřily samosprávy některých měst. V současné době je v gesci odboru prevence kriminality realizován projekt „Asistent prevence kriminality“ v rámci individuální výzvy Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků (protiprávního jednání obecně) a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě za pomoci asistentů pracujících u policie příslušného města či obce. Předpokladem účinné práce asistentů je především jejich dobrá znalost vyloučené lokality v daném místě. Následně získají určité vzdělání a praxi v zaměstnání, zvýší si pracovní a sociální kompetence. To je významné nejen pro výkon funkce, ale i pro pracovní návyky asistentů samotných, kteří často sami žijí v sociálně vyloučené lokalitě a patřili do skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnatelných. Projekt je podpořen z prostředků ESF ve výši 37, 7 mil. Kč. V období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014 v rámci projektu zaměstnáno 50 asistentů v 11 městech ve 3 krajích. Komplexní informace získáte ZDE

 

JUDr. Tomáš Koníček, 12.06.2013
Zajímají mě projekty prevence kriminality zejména z oblasti sociální prevence. Na co se tyto projekty zaměřují? Pro koho lze realizovat projekty sociální prevence?

 

Sociální prevencí můžeme označit činnost, která je orientována na potenciálního či skutečného pachatele nebo na oběť trestných činů, a to prostřednictvím přímé práce s nimi. Projekty sociální prevence napomáhají k odstranění kriminálně rizikového chování v cílových skupinách, případně na změnu kriminálně rizikového chování a jednání členů cílových skupin.

Projekty sociální prevence mohou být zaměřeny na tyto cílové skupiny:

 - Děti a mladí dospělí (kriminálně rizikoví a ohrožení jednotlivci či skupiny)

 - Rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů)

 - Recidivisté (efektivní resocializace recidivujících pachatelů)

 - Oběti trestných činů (projekty zaměřené na skutečnou a efektivní pomoc a podporu, zejména prevenci viktimity)

 - Komunity (obecní komunity, zejména malé, aktivity a projekty zaměřené např. na zvyšování odpovědnosti komunit za vlastní bezpečnost – ve smyslu větší všímavosti, vzájemné informovanosti, zlepšení spolupráce s Policií ČR, apod.).

 

Mgr. Adolf Polák, 12.06.2013
Je nějaký rozdíl mezi projektem sociální prevence v rámci prevence kriminality a službou sociální prevence?

 

Sociální prevence v rámci prevence kriminality je, jak už bylo výše uvedeno, chápána jako určitá činnost směřovaná na potenciálního či skutečného pachatele nebo na oběť trestných činů, a to prostřednictvím přímé práce s nimi.

Služba sociální prevence je terminus technicus podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Tento zákon sociální služby rozděluje na „služby sociální péče“ a  „služby sociální prevence“.

Sociální prevenci v rámci prevence kriminality tedy nelze celkově zaměňovat se službami sociální prevence podle zákona o sociálních službách, nicméně některé z těchto sociálních služeb mohou být součástí (nástrojem) sociální prevence.

 

Mgr. Adolf Polák, 12.06.2013
Co to je systém včasné intervence?

 

Systém včasné intervence je propojení a spolupráce institucí zainteresovaných v oblasti péče o rizikové a ohrožené děti. V tomto systému vykonávají systematickou a kontinuální práci s kriminálně rizikovými dětmi, jejich rodinami a komunitou orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie České republiky, obecní policie, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, úřady práce, zdravotní, školské orgány a nestátní neziskové organizace. Proces této spolupráce bude formálně završen vytvořením informačního systému sociálně právní ochrany dětí, na který realizují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra.

Více se dozvíte ZDE

 

 

Mgr. Ferdinand Raditsch, 12.06.2013

Stránka