Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je neziskové nevládní sdružení založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Hlavním cílem sdružení je vytvořit a provozovat odborné pracoviště pro osvětu, vzdělávání a ochranu uživatelů před ilegálním a ohrožujícím obsahem na internetu. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE. NCBI realizuje řadu projektů, z nichž nejdůležitější je Saferinternet.cz, zaměřený na zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu, pomoc uživatelům internetu v nesnázích, a na boj proti šíření ilegálního obsahu online. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického, obsahu na internetu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí. K dalším významným projektům sdružení patří - Bezpečně on line, Proti nenávisti online, Mladí proti nenávisti online, atd. NCBI ve spolupráci se svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality. Na svých webových stránkách a profilech sociálních sítí přináší informace o aktuálních trendech v oblasti online technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří doporučení, jak se případným rizikům vyhnout, nebo jak je případně minimalizovat.

Projekty NCBI

The Web we want (Web podle nás)

O portálu „Web podle nás" - pro mnoho mladých lidí na začátku 21. století jsou jejich společenské interakce a aktivity na Internetu a osobnost v internetovém světě stejně důležité jako život ve světě fyzickém. Učitelé to proto musí mít na paměti a mladým lidem pomáhat, aby dokázali možnosti, které jim online technologie a sociální media nabízejí, využívat pro rozvoj klíčových kompetencí a aby se v první řadě stali přemýšlivými a zodpovědnými občany. Právě toto si klade za cíl Web podle nás, spuštěný v rámci sítě Insafe* v únoru 2013 na Den bezpečnějšího internetu. Vytvořili ho mladí lidé pro mladé lidi a jeho cílem je seznámit čtenáře s jejich právy a povinnostmi a přimět je, aby se zamysleli nad chováním vlastním i chováním svých vrstevníků. Stejně jako Web podle nás vytvořili mladí lidé pro mladé lidi, navrhli Pedagogickou příručku Webu podle nás učitelé pro učitele z celé Evropy i mimo ni. V plánech lekcí najdete nápady a aktivity, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi, aby rozvíjeli své tvůrčí a kritické myšlení, což budou v budoucnu nezbytně potřebovat, budou-li chtít svůj život smysluplně naplnit. Všechny plány hodin odpovídají evropskému rámci e-kompetencí, který pomáhá stanovit a popsat kompetence v oblasti ICT podle evropského rámce kvalifikací a nastiňuje metodické možnosti. Své návrhy na plány lekcí a zdroje materiálů nám můžete zasílat na adresu infowww@eun.org. O síti Insafe - Insafe je evropská síť pro bezpečnější Internet zaměřená na osvětu, kterou spolufinancuje Evropská komise. Tvoří ji národní osvětová centra, linky pomoci a panely mladých v zemích Evropské unie a dále na Islandu, v Norsku, Rusku a Srbsku a její činnost koordinuje organizace European Schoolnet. Insafe si klade za cíl umožnit uživatelům využívat kladných stránek Internetu a zároveň se vyhýbat možným nebezpečím. Více informací je k dispozici na stránkách www.betterinternetforkids.eu nebo na adrese bik-info@eun.org.

Bezpečně online

Projekt bezpecne-online.cz se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Tematickým těžištěm je především bezpečné používání finančních online služeb, aktivní ochrana soukromých informací před zneužitím a efektivní využívání možností informačních technologií a internetu. Kromě osvěty mezi dětmi a teenagery mají webové stránky bezpecne-online.cz za cíl také poskytnout základní metodickou podporu učitelům a rodičům. Webové stránky www.bezpecne-online.cz provozuje Národní centrum bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz díky finanční podpoře Poštovní spořitelny. Výukové materiály ke stažení – pro rodiče a učitele: (http://www.bezpecne-online.cz/vyukove-materialy/ke-stazeni).

Praha bezpečně online

Praha bezpečně online 2017 je společný projekt Národního centra bezpečnějšího internetu, z. s., a městských částí Praha 6, 7 a 14. Projekt podporuje Ministerstvo vnitra ČR. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osvětu v oblasti bezpečnějšího užívání online technologií především u cílových skupin:

 • dětí a mládeže,
 • učitelů a rodičů,
 • zástupců Policie ČR,
 • sociálních a odborných pracovníků.

Projekt navazuje na předchozí úspěšně realizované ročníky a klade si za cíl nadále zvyšovat kompetence u všech cílových skupin aktivních uživatelů online technologií. Digitální technologie se neustále vyvíjí a je naším společným cílem společně přispět k udržení kroku s rychlým rozvojem. V uplynulých měsících jsme byli svědky několika vln ransomwarových útoků, které se zaměřují na nejširší spektrum cílových skupin. Kybernetická kriminalita je jediným rostoucím segmentem kriminálních jevů. V souvislosti s rozvojem internetu věcí se i nadále očekává, že právě IoT bude další zdroj zranitelností a bezpečnostních rizik. Proto je potřeba klást důraz na průběžné vzdělávání v oblasti online bezpečnosti. Vzdělaný uživatel je i bezpečný uživatel a bezpečný uživatel využije lépe všechna pozitiva internetu. V rámci projektu Praha bezpečně online 2017 proběhne ve spolupráci s MČ Praha 6, 7 a 14 na místních ZŠ celkem 192 kurzů primární prevence.

eSafety Label – Pro bezpečnější školu

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje projekt eSafety Label, podporující realizaci bezpečného IT prostředí provozovaného na školách. V rámci své výuky a předávání zkušeností žákům mají školy povinnost provozovat bezpečné IT prostředí a přístup k online technologiím. Úkolem projektu eSafety Label je pomoci školám dosáhnout tohoto cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele. Prostřednictvím webového portálu eSafety Label školy mohou:

 • Hledat informace, které jim pomohou předcházet a řešit problémy související s bezpečností online;
 • Prezentovat rodičům i ostatním zájemcům, do jaké míry jsou otázky bezpečnosti pro školu důležité;
 • Nabízet učitelům podněty k jejich soustavnému profesionálnímu vzdělávání.

Senioři bezpečně online

Každým rokem stoupá počet seniorů, kteří používají internet a další on-line nástroje a aplikace, mezi které patří nejčastěji e-mail, Skype, Facebook, internetové bankovnictví a další. Není divu. Vždyť internet nabízí mnoho výhod pro seniory, včetně kontaktu s rodinnými příslušníky, komunikaci napříč generacemi, rychlé nalezení informací důležitých pro život, nakupování z pohodlí domova a internetové bankovnictví. Internet pomáhá seniorům začlenit se do společnosti. Přináší důležité informace a zdroje, které jim pomáhají zůstávat déle aktivní.

 

Projekt "Praha – BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech“ realizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu s podporou grantu Hlavního města PrahyMinisterstva vnitra. Stáhněte si "Příručku účastníka" a dozvíte se více.

 

 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum PRVoK)

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PRVoK) se orientuje na oblast rizikových komunikačních jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými, ale zejména dětmi. Zaměřuje se na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, metody sociálního inženýrství, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy. Poznatky implementuje do vzdělávacích, výzkumných, preventivních a intervenčních aktivit. Od roku 2009 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace úspěšně zrealizovalo více než 20 projektů zaměřených na rizika komunikace ve virtuálních prostředích. Mezi nejvýznamnější patří – Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy, E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace, E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-2011, E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2016, Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy, E-Bezpečí pro Olomouc 2009 – 2016, E-Bezpečí pro Ostravu 2011 – 2016, Online poradna Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2011-2016, Bezpečný internet - preventivní program pro základní školy města Lipník nad Bečvou, atd.    

Projekty Centra PRVoK

E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt je časově neohraničený. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu.
Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: kyberšikanu (forma psychické šikany, která využívá informačních a komunikačních technologií), kyber grooming (nebezpečná internetová manipulace, v rámci které útočník usiluje o osobní schůzku s nezletilou obětí, - útořník s obětí komunikuje prostřednictvím internetu a mobilních telefonů), stalking a kyberstalking (nebezpečné pronásledování, od 1. 1. 2010 trestný čin), sexting (rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilních telefonů), sociotechnika (sociální inženýrství, metody manipulace, phishing, pharming).

Sexting.cz

Projekt zaměřený výhradně na problematiku sextingu.

 

NEBUĎ OBĚŤ 

Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií, zároveň se pomocí přednášek a školení snažíme oslovovat sekundární cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích pracovníků školství, úředníky školských odborů na úrovni města Ostravy a Moravskoslezského kraje, knihovníky Knihovny města Ostravy. V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o jedinou organizaci specializující se na rizika internetu a komunikačních technologií, která aktivně pořádá a organizuje akce směřující k minimalizaci těchto rizik, do nichž opakovaně a aktivně zapojujeme přímo naši primární cílovou skupinu žáků 2. stupně ZŠ a studenty SŠ a učňovských oborů.

 

Projekt„Seznam se bezpečně“

Pomáhá dětem, jejich rodičům a pedagogům bojovat s nástrahami internetu. Snaží se upozornit na nebezpečné situace a ukázat, jak je řešit. V roce 2007 nedokázali pomoc mladé patnáctileté dívce, která kvůli úniku svých nahých fotek spáchala sebevraždu. Aby se podobné případy nestávaly, byl založen projekt Seznam se bezpečně. Od té doby organizace pomohla více než 14 000 lidem, a další tisíce pak navštíví na školách.

Hlavní aktivity

 • Filmy - natočili trilogii filmů, které upozorňují na rizika spojená s využíváním internetu. V prvním díle, ukazují rizika anonymního seznamování. Například příběh o Andree, která byla na schůzce naslepo znásilněna, nebo příběh malé Moniky, která si dopisovala s pedofilem. Lze se dozvědět, co vše se může stát, pokud děti poskytnou své intimní fotografie a jaké to je být vydírán. Druhý díl „Seznam se bezpečně! 2“ byl představen v březnu 2012. Mimo jiné se zabývá otázkou, jestli se nejčastější oběti – děti – nestaly i částečně pachateli. Poukazuje na největší hrozbu sociálních sítí tzv. sociální inženýrství a dětskou prostituci. Zároveň otevírá téma, že kyberšikana není přeceňovaný problém a mýtus. Třetí díl mapuje případ zneužití 39 dětí skautskými vedoucími Piškotem a Meluzínem. Rafinovaná elektronická i lidská manipulace a výborná znalost skautského prostředí dala pachatelům do ruky nástroj, díky němuž žádný z rodičů zneužívaných chlapců nepojal sebemenší podezření, přestože se jim trestná činnost odehrávala takřka před očima.
 • Spoty - v rámci projektu byly natočeny i krátké vzdělávací videospoty připravené s Divadlem v Dlouhé pod názvem "Křečci v síti“. Tyto spoty jsou vhodné pro menší děti. Pro ty starší bylo natočeno Desatero s Benem.
 • Výjezdy do škol - ročně navštíví desítky škol a snaží se jim jinou, odlehčenější formou představit rizika internetu. Na nich jsou doprovázeni některými z ambasadorů projektu – Ben Cristovao, Mirek Vaňura  nebo Braňo Holiček. Jak takové návštěvy škol vypadají, se můžete podívat zde.
 • Divadlo - divadelní inscenace #jsi_user, vznikla ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Důvod pro předání informací divadelní formou je jednoduchý. Jen na „prknech, která znamenají svět“, je možné cílovou skupinu nejen pobavit, ale zábavnou formou jim i něco předat tak, aby tomu porozuměly. Inscenace vznikala metodou kolektivní improvizace, debat a diskuzí, aby co nejvíce reagovala na aktuální události. Proto i text této hry je z 99 % autentický materiál z internetu zpracovaný a upravený dramaturgem Janem Tošovským a režisérem Braněm Holičkem pro herce ve Studiu Ypsilon. Inscenace #jsi_user je výsledkem hledání nové formy, jak komunikovat netolismus a další problémy internetové bezpečnosti, a přitom se vyhnout moralizování. Podívejte se na ukázku z inscenace a rozhodněte se, jestli se na ní přijdete podívat.
 • Kniha - všechny zkušenosti si nenechávají pro sebe. Nakladatelství GRADA vydalo publikaci „Bezpečně na internetu“, která nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují.

 

Bezpečný internet.cz

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. V současnosti lze na internetu najít mnoho informací, které se bezpečnosti věnují. Ve většině případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce. Velmi často jsou tyto projekty také zaměřené pouze na určitou skupinu uživatelů, například na děti, nebo jsou vázané na produkty konkrétní společnosti. Projekt Bezpečný internet.cz oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti. Projekt není vázán na produkty žádných společností a zcela zdarma poskytuje rady, návody i zkušenosti provozovatelů nejnavštěvovanějších internetových služeb. Emailová komunikace, platby přes internet a bohužel i internetové viry jsou každodenními průvodci více jak 5,5 milionů lidí, kteří se každý měsíc připojují na český internet. Čím více budou právě oni vědět o možných rizicích spojených s používáním internetu, tím rychleji budou umět reagovat na podvodné nabídky, útočné viry nebo emaily zjišťující jejich osobní data. Proto se zakládající partneři projektu, společnosti Česká spořitelna, Microsoft a Seznam.cz, domluvili a připravili společný projekt Bezpečný internet.cz. Hlavním cílem spojení je společnými aktivitami posílit celkové povědomí o rizicích a vzdělat české uživatele internetu v této oblasti. Tento projekt je nekomerční a je otevřen pro další partnery, kteří chtějí vzdělávat uživatele v oblasti bezpečného internetu. Užitečný je rovněž slovník (http://www.bezpecnyinternet.cz/slovnik/default.aspx).  

E-learningové kursy jsou rozděleny do cílových skupin:

 

Hoax.cz

Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o těchto nástrahách, se kterými se denně setkává a které znepříjemňují nebo ohrožují jeho běžné používání Internetu a jsou i v rozporu s Netiketou. Najdete zde pravidelně aktualizovanou databázi nejrozšířenějších podvodných e-mailů. Dříve než rozešlete jakýkoliv řetězový e-mail, navštivte naši databázi a ujistěte se, že právě Vy nerozesíláte zbytečnou poplašnou zprávu svým přátelům, známým či obchodním partnerům.

 

Better internet for kids

The Digital Agenda for Europe aims to have every European digital. Children have particular needs and vulnerabilities on the internet; however, the internet also provides a place of opportunities for children to access knowledge, to communicate, to develop their skills and to improve their job perspectives and employability. The 'Strategy for a Better Internet for Children' proposes a series of actions to be undertaken by the Commission, Member States and by the whole industry value chain. Find out more on the EC website. In reaching this point however, EC policy has evolved over the course of a number of years and via various programmes. To help track this process, we have developed a policy roadmap aiming to provide a chronological overview of the various relevant activity lines and stakeholders involved, including programme timelines, key outreach events and campaigns, the role of industry, as well as the ongoing evaluation processes. Access the policy roadmap here.

 

 

Kraje pro bezpečný internet

E-learningové kurzy pro všechny věkové a profesní skupiny.

Projekt byl schválen usnesením Rady Asociace krajů České republiky na 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem, tisk č. 44. V roce 2017 chce projekt Kraje pro bezpečný internet oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS. Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu vznikl on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. V roce 2016 také vznikly videospoty pro seniory. Realizaci e-learningového modulu zajišťuje společnost PC Help.  Tvorba testu a výukových materiálů byla podpořena granty Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Na realizaci projektu se také podílí společnosti Microsoft a Gordic. Organizačně a finančně se na projektu podílí všech 14 krajů ČR. Jednotlivé kurzy členěny dle kategorií – pro děti a studenty, - pro rodiče, - pro sociální pracovníky, - pro policisty, - pro učitele. 

 

Akademie CZ.NIC

Akademie CZ.NIC je výukové centrum sdružení CZ.NIC, správce české domény nejvyšší úrovně. Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům, tak studentům a učitelům od základních škol až po vysoké. Akademie CZ.NIC mezi své služby nově zařadila také aktivity pro laickou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět více o konkrétních tématech, vyzkoušet si přednášenou látku v praxi, podělit se o zkušenosti s lektory, ale také s ostatními návštěvníky kurzů. Součástí výukového centra je také unikátní laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky.

Akademie CZ.NIC se zaměřuje převážně na technická témata, která v jiných školících centrech nenajdete. Lektoři Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, především členové Laboratoří CZ.NIC, vysokoškolští pedagogové a odborníci s mnohaletou praxí, kteří se dlouhodobě věnují konkrétní problematice jako publicisté, vývojáři či konzultanti. Akademie CZ.NIC poskytuje služby a vzdělávání v oblasti internetových technologií již od roku 2009. Na webových stránkách CZ.NIC naleznete mimo jiné videoprojekt "Jak na Internet", který je jedním z osvětových projektů sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ a provozovatele služby mojeID. Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet a jeho možnosti co nejširší skupině občanů České republiky. Diváci se tak budou moci seznámit s tématy, jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo komunikace přes Internet. Seriál vzniknul v letech 2012 - 2014.

 

 

E-nebezpečí pro učitele

Projekt je zaměřen na vzdělávací aktivity pro učitele všech typů škol, kteří potřebují získat nové znalosti a dovednosti v oblasti rizikového chování spojeného s využíváním informačních a komunikačních technologií – zejména internetu a mobilních telefonů. Projekt nabízí všem pedagogům základních a středních škol působících na území Olomouckého kraje vynikající jednodenní certifikovaný prezenční kurz s následným e-learningovým vzděláváním realizovaným v systému LMS Unifor. Veškeré vzdělávací aktivity (včetně studijních materiálů) jsou zcela zdarma. Nabídka platí do naplnění kurzu účastníky (celkem 280 účastníků). Detaily o kurzu jsou k dispozici zde.

O projektu

Cílem projektu je poskytnout systematické a efektivní vzdělávání 280 učitelům ZŠ a SŠ v oblasti sociálně-patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální zejména v souvislosti s tím, jak žáci tráví svůj volný čas. Projekt se zaměřuje na tyto nebezpečné fenomény:

 • Kyberšikana a sexting
 • Kybergrooming
 • Kyberstalking a stalking
 • Ochrana osobních údajů
 • Problematika zneužití sociálních sítí (Facebook, Libimseti, …)

Učitelé mají v současnosti o sociálně-patologických jevech spojených s ICT velmi málo informací, jsou odkázáni na informace z médií, případně ze specializovaných zdrojů (ty však neposkytují systematickou edukaci). Učitelé navíc nevědí, jak v případných krizových situacích reagovat, které instituce zabezpečují řešení problémových situací, jak postupovat, v jakém případě se obrátit na Policii ČR apod. Tým projektu složený z expertů na tuto problematiku (řada z nich jsou přímo realizátory informačně-intervenčního projektu E-Bezpečí, pracovníky Preventivně-informační skupiny Policie ČR Olomouc apod.) pod garancí Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D. vám zajistí kvalitní a funkční edukaci s velmi pozitivním dopadem jak na učitele, tak i na jejich žáky. Realizované vzdělávací akce jsou akreditované v rámci DVPP. Kromě samotné edukace získají učitelé řadu materiálů (přehledové listy, informační brožury, pracovní materiály, rady jak se zachovat a jak co řešit, právní rozbory), které mohou využívat pro svou vlastní výuku. Spolupráce s učiteli bude pokračovat i po skončení projektu prostřednictvím e-learningového studia ve speciálním vzdělávacím prostředí LMS Unifor.

Materiály pro studium:

 

Digikoalice

Otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Jsme platforma otevřená každé organizaci, která se ztotožní s myšlenkami Memoranda. DigiKoalice propojuje zaměstnavatele a vzdělavatele za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, navýšení jejich uplatnitelnosti nejen na trhu práce, ale i v osobním životě. DigiKoalice vybízí k vzájemnému dialogu, otevřené komunikaci, spolupráci, a hlavně propagaci důležitosti digitální gramotnosti v dnešní době. Podporuje rozvoj digitální gramotnosti, digitálních dovedností a informatického myšlení. Sdružuje klíčové hráče v oblasti digitálních technologií a podporujeme jejich spolupráci. Prosazujeme pozitivní přístup k digitálním technologiím. Sdílí příklady dobré praxe.

 

 

Internetem bezpečně

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru. Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcích. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:

 • provoz webových stránek internetembezpecne.cz
 • facebooková stránka Internetem Bezpečně
 • realizace odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
 • vydávání odborných publikací a dalších podpůrných vzdělávacích materiálů
 • organizace odborných konferencí.

 

Projekt Nenávist na internet nepatří

Jedná se o jeden z projektů, který je realizován nestátní neziskovou organizací Sdružení D. Od srpna roku 2014 do dubna 2016 realizovali projekt Nenávist na internet nepatří, který vznikl za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
Projektu se zúčastnilo 24 městských základních škol z Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského kraje. Vedení každé školy ve spolupráci s pedagogy vybralo, která ze tříd (8. nebo 9. roč.) se bude účastnit interaktivního divadelního představení - divadla fórum - na téma kyberšikana. Toto divadlo fórum se hrálo přímo v prostorách školy, jeho rozsah byl 3 vyučovací hodiny a to včetně nedílné součásti každého divadla fórum - společné diskuze lektorů s žáky. Lektoři Sdružení D ve spolupráci s pedagogem následně vybrali 4-5 dětí, které se aktivně účastnily také informační peer kampaně Neboj se promluvit! Přímo ve škole. Zapojení žáků do kampaně bylo dobrovolnické a jeho cílem bylo, rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních žáků do podobné aktivity zvýšilo povědomí o tom, že angažovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie. Informační kampaň, která probíhala na každé spolupracující škole, byla podpořena tiskovými materiály a propagačními předměty (vše nákladem z projektového rozpočtu), které odkazovaly na webové stránky www.nebojsepromluvit.cz.  Ty poradí svým návštěvníkům, jak si poradit v případě nenávistného útoku na internetu, ale také jim pomohou rozpoznat urážející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní. Součástí projektu bylo také rozšíření know-how projektu po celé republice. Sdružení D pomohlo spřáteleným organizacím z Asociace dramacenter ČR připravit podmínky pro úspěšnou realizaci podobného projektu v dalších 6 velkých městech ČR (Praha, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Formou workshopů pomohlo Sdružení D lektorům a managementu spřátelených organizací porozumět principům divadla fórum, předalo jim scénář tohoto interaktivního divadelního představení a pomohlo jim také umět připravit podobnou informační kampaň.

 

No More Ransom

Právo vymáhající orgány a IT bezpečnostní společnosti spojily své síly, aby narušily obchody v oblasti kybernetické kriminality spojené s ransomware. Webová stránka "No More Ransom" je iniciativou Národního centra pro boj s informační kriminalitou Nizozemské policie, Evropského centra pro boj proti kybernetické kriminalitě při evropské agentuře EUROPOL a dvou společností zabývajích se IT bezpečností, Kaspersky Lab a McAfee, s cílem pomoci obětem ransomware získat zpět jejich zašifrovaná data bez nutnosti platit výkupné zločincům. Protože je mnohem jednodušší vyhnout se napadení, než řešit situaci až v okamžiku, kdy je systém již napaden, obsahuje projekt také vzdělávací prvek zaměřený na uživatele s cílem informovat o způsobech, jakými škodlivý software typu ransomware funguje a jaká mohou být příjata předběžná opatření zabraňující infikování systému. Čím více subjektů bude podporovat tento projekt, tím lepšího výsledku bude dosaženo. Iniciativa je otevřena i dalším veřejným a privátním subjektům.

Preventivní rady a doporučení jak se bránit útoku ransomware.

 

Say No! 

Kampaň Europolu pro děti a mládež proti sextingu a webcamtrollingu (on line sexuálnímu nátlaku a vydírání). Video i v českém jazyce. Europol sídlí v nizozemském Haagu a pomáhá 28 členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Spolupracuje také s řadou partnerských zemí mimo EU a mezinárodních organizací. Europol poskytuje podporu donucovacím orgánům v celé EU v boji proti trestné činnosti a terorismu ve všech oblastech, které spadají do mandátu úřadu.

 

 STOP. THINK. CONNECT.

The Anti-Phishing Working Group (APWG)