Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí;

Typ: Odborné texty
Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí; včetně způsobu a kritérií stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.) ve vztahu k prevenci kriminality.


Příloha č. 8

Předkládaná metodika je výsledkem plnění úkolu, který ministerstvu vnitra uložila vláda ČR v rámci Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.
Obsahuje část, která se věnuje problematice bezpečnostního auditu (analýzy), dále část, která je věnována metodikám přípravy koncepcí (plánů) prevence kriminality v obcích             a krajích a část, která je věnována způsobům a kritériím stanovování míry rizikovosti území ve vztahu k prevenci kriminality.

A. Bezpečnostní analýza na úrovni obce či regionu.
 
1. Bezpečnostní analýza na úrovni obce:
- protiprávní (přečiny, zločiny, přestupky) = vývojové trendy trestné činnosti (analýzu kriminality) a přestupků,
- sociální (vybrané ukazatele, které souvisí s vývojem kriminálně rizikových jevů = nezaměstnanost, sociální dávky odrážející míru chudoby))
- institucionální (subjekty, které působí preventivně a ovlivňují úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti).
Předpokladem analýzy kriminality je průběžné vyhodnocování statistik sledovaných typů trestné činnosti a využití podnětů Policie ČR ke zpracování návrhů preventivních opatření; je třeba také sledovat a reagovat na sociálně - demografické ukazatele a posuzovat  provázanost činností jednotlivých institucí, míru vzájemné informovanosti a kvalitu spolupráce.
Bezpečnostní analýza bude obsahovat minimálně následující údaje o přečinech, zločinech a přestupcích, všechny za území obce (správní obvod v případě obcí s rozšířenou působností):
• trestné činy minimálně za minulé 2 roky, meziroční srovnání a index na 10 tisíc obyvatel*, , včetně meziroční změny v indexu, trestná činnost bude uvedena ve struktuře:
Kriminalita (přečiny i zločiny)
Rok Celkem  Násilná  Mravnostní  Majetková
    
    
* index se spočítá: (počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP) x 10 000


Pachatelé
Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté
    
    
Oběti
Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let
   
   

• Data o vybraných druzích přestupků - pro účely analýzy je nezbytné shromáždit a analyzovat data o následujících druzích přestupků:
- proti veřejnému pořádku
- proti občanskému soužití
- proti majetku
- přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Data o všech uvedených přestupcích dodají obci subjekty, v jejichž kompetenci je řízení o jednotlivých druzích přestupků, tj. obce s rozšířenou působností (včetně dat z městských policií), obce a Policie ČR. Údaje se týkají období roku 2010 a 2011. Budou uspořádány do tabulky podle jednotlivých druhů přestupků, a to za území (nebo správní obvod) obce.  

 počet obyvatel   přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv. 

druh
 
k 31.12. 201y* změna
proti roku 201x* 
rok 201x 
k 31.12. 201y 
změna
1x-1y 
rok 201x 
rok 201y změna
1x-1y
(index) změna 1x-1y
(%)
Proti veřejnému pořádku         
Proti občanskému soužití         
Proti majetku         
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi         
*rok x = např. 2010, rok y = např. 2011

Sociálně-demografická část analýzy bude obsahovat minimálně: 
• počet nezaměstnaných za rok x, y, meziroční srovnání a index na 10 tisíc obyvatel
• počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na území obce respektive ve správním obvodu ORP (dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc; dávky státní sociální podpory: sociální příplatek, příspěvek na bydlení) za rok x, y, meziroční srovnání a index na 1 tisíc obyvatel,
• existence sociálně vyloučených lokalit na území obce – uvést název lokality, její stručný popis a odhadovaný počet obyvatel, včetně jejich národnostního složení
• další rizikové sociální faktory – podle návrhů???

Institucionální analýza
Cílem institucionální analýzy je získat přehled a provést vyhodnocení dosavadních aktivit orgánů státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucí působících v oblasti sociální a situační prevence  s důrazem na prevenci sekundární a terciární . Důležité je také posoudit míru jejich vzájemné informovanosti, kvalitu spolupráce a vytipování duplicitních, neefektivních, případně chybějících aktivit a služeb. Při zpracování institucionální analýzy lze využít všechny dostupné strategické, koncepční a přehledové materiály, které jsou, byť i jen částečně obsahově průnikové s oblastí prevence kriminality (může se jednat např. o plány rozvoje města, komunitní plány, přehledy zařízení a služeb různých resortů apod.).
Standardně by analýza měla obsahovat informace o následujících konkrétních institucích (subjektech, zařízeních, službách):
 v rámci referátu sociálních věcí: OSPOD, sociální kurátoři, sociální asistenti, protidrogový koordinátor a romský poradce,
 výchovné ústavy, ústavy sociální péče, věznice, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, azylové domy, domy na půl cesty, poradny AT, kontaktní centra, noclehárny pro osoby bez přístřeší, DDM, komunitní centra, občanské poradny, poradny pro rodinu, stacionáře, nízkoprahová centra, streetwork, linky důvěry a případně další subjekty a zařízení,
 podrobný přehled aktivit nestátních neziskových a charitativních organizací, které působí v oblasti sociální prevence, zejména pokud je jejich činnost zaměřena na problémové a rizikové cílové skupiny, nebo poskytují pomoc obětem trestné činnosti,
 informace o činnosti PMS ,
 stručný přehled nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti i dospělé ve městě,  informace o školách a školních klubech a o sportovních nebo jiných zájmových klubech a zařízeních.
Součástí institucionální analýzy by mělo být rovněž zhodnocení spolupráce všech zainteresovaných subjektů v systému intervence a následné péče o delikventní nebo delikvencí ohrožené děti a mládež (příslušné komise MÚ nebo magistrátu, PČR, MP, soudy, PMS, PPP nebo další specializovaná zařízení, NNO). Podstatnou informací je, zda existuje komise, pracovní skupina apod. pro prevenci, pokud ne, musí být založena podle doporučení OPK MV.

Syntéza poznatků s návrhy řešení a komentář k bezpečnostní analýze
Doporučujeme zpracovat stručný komentář a interpretaci statistických výstupů, které budou obsahovat označení nejvíce problémových lokalit a hlavních bezpečnostních problémů vyplývajících z údajů o přečinech a zločinech, přestupcích, jejich pachatelích a obětech i o  jejich teritoriálním rozložení. Obecné výstupy naznačené v tabulkách je možné a žádoucí dále konkretizovat a zajistit si tak argumenty pro zvolenou podobu Programu města na konkrétní rok.
- identifikace problémů a/nebo rizik, které je nutné řešit,
- způsob řešení a identifikace subjektů, které se budou na realizaci plánu (způsobech řešení) podílet,
- integrace navrhovaných opatření k řešení identifikovaných problémů a/nebo rizik do celkového (komplexního) řešení nebo odstranění problému/rizika,
- finanční zajištění navrhovaných opatření, 
- vymezení aktivit (dílčích projektů),
- způsob měření efektivity dopadů jednotlivých opatření, aktivit a projektů,
- rozdělení odpovědností za realizaci plánu.

 


2. Bezpečnostní analýza na úrovni kraje

Analýza obsahuje zejména:
- Data o kriminalitě
- Data o nezaměstnanosti a sociálních dávkách
- Případná další relevantní data
- Analýzu všech uvedených dat

Data o kriminalitě
 Za dodání údajů o kriminalitě odpovídá Policie ČR – Krajské ředitelství Policie ČR ve spolupráci s krajským Preventivně informačním odborem Policie ČR (dále jen „PIO          P ČR),
 Policie ČR (dále jen „P ČR“) provede také základní analýzu dat – popíše strukturu trestné činnosti (přečinů i zločinů), pachatelů a teritoriální rozložení kriminality podle jednotlivých obvodních (místních) oddělení P ČR,
 analýza může být při respektování struktury kraj →územní odbor→obvod zpracována mnohem detailněji, dále uvedené výstupy jsou považovány za základní (povinné),
 krajem se vždy rozumí VÚSC (nikoliv „policejní kraj“),
 důležitým krokem ve zpracování analýz kriminality je zajistit porovnatelnost (indexaci) sledovaných kriterií na nižší úrovni než jsou okresy, tzn. na úrovni obvodních (místních) oddělení  P ČR,
 nezbytnými údaji pro analýzu na  úrovni obvodních (místních) oddělení P ČR jsou počty obyvatel žijících v územní působnosti těchto oddělení, které zpracuje a dodá koordinátorovi prevence kriminality (PIO) Správy kraje P ČR manažer prevence kriminality kraje (VÚSC),
 návod pro postup při zjišťování počtu obyvatel v působnosti jednotlivých obvodních (místních) oddělení P ČR:
  z webové stránky ČSÚ  www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_souhrn se lze dostat k seznamům obcí v kraji s uvedeným počtem jejich obyvatel. Seznamy lokalit zahrnutých do působnosti jednotlivých OO P ČR nejsou však shodné se seznamem obcí uvedeným ve statistickém přehledu ČSÚ, protože zahrnují jak obce samosprávné (s vlastním obecním úřadem), tak i další lokality (osady, samoty), které jsou však vždy registrovány jako „části obce“  některé z obcí v seznamu ČSÚ uvedených. Obyvatelé „částí obcí“ jsou již započítáni ve statistikách obcí, ke kterým přísluší → tzn. pro zjištění počtu obyvatel v působnosti konkrétního OO PČR stačí sečíst počty obyvatel obcí uvedených ve statistice ČSÚ ,
 sestavení pořadí zatíženosti obvodních (místních) oddělení policie provede na základě indexace P ČR .

Statistické výstupy ke kriminalitě od P ČR
   
Úroveň kraje (VÚSC)

Celková kriminalita

Tabulka č. 1: sestavení pořadí zatíženosti v krajích v roce 201y v porovnání s rokem 201x

         počet obyvatel      celková  TČ – abs. počet        index na 10 tis. obyv.

kraj
 
k 31.12. 201y změna
proti roku 201x 
rok 201x 
k 31.12. 201y 
změna
1x-1y 
rok 201x 
rok 201y 
změna
1x-1y
(index) 
změna 1x-1y
(%) pořadí dle indexu
201y
čr          
PHA          
STČ          
JČ          
PL          
KV          
ÚST          
LB          
KH          
PA          
VY          
JM          
OL          
MS          
ZL          
                                                  
Pozn.:
• Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.
• Pokud bude kraj v Koncepci řešit z hlediska prevence kriminality specifické oblasti (domácí násilí, stalking, extremismus, apod.), musí být uvedena také data o trestné činnosti v daných oblastech.
Tabulka č. 2: vývoj kriminality ČR a kraje (VÚSC) v letech 2009 – 2013– celková kriminalita

               evidovaná celková TČ- abs. počet              meziroční odchylky v %

kraj
 
2009 
2010 
2011 
2012 
2012* 
09-10 
10-11 
11-12 
11-12 
09 – 12**
čr          
pha          
stč          
jč          
pl          
kv          
úst          
lb          
KH          
PA          
VY          
JM          
OL          
MS          
ZL          

*     Data budou k dispozici po 15. lednu 2013, poskytne je na vyžádání odbor prevence kriminality MV.
** Porovnání situace v roce 2009 a v roce 2012.
Pozn.:
• Obdobné meziroční porovnání míry kriminality a porovnání let 2009 a 2012 může být provedeno na indexovaných údajích vztažených k počtu obyvatel.
• Tuto tabulku zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.

 

 


Tabulka č. 3: Skladba kriminality v kraji YZ – porovnání s ČR za rok 201z*
(základ, tj. 100% = celková kriminalita)


 ČR – počet ČR - % kraj – počet kraj - % odchylka (%)
kraj – ČR
celková TČ
  100  100 
z toho:     
majetková
     
násilná + mravnostní     
ostatní kriminalita      
zbývající kriminalita      
hospodářská
     
Pozn.: Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.
Skladba kriminality v kraji YZ – graf
(zde je možné doplnit grafickou podobu Tabulky č. 3 – koláč, sloupečky)
* rok 201z = 2012, v kontextu s roky 201x = 2010 a 201y = 2011

Tabulka č. 4: Skladba násilné kriminality v kraji YZ – porovnání s ČR za rok 201z
   (základ, tj. 100% = násilná kriminalita )

 ČR – počet ČR - % kraj – počet kraj - % odchylka (%)
kraj – ČR
násilná
  100  100 
z toho:     
loupeže     
úmyslné ublížení na zdraví     
nebezpečné vyhrožování     
vydírání
     
porušování dom. svobody     

Pozn.: Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.
Skladba násilné kriminality v kraji – graf
(zde je možné doplnit grafickou podobu Tabulky č. 4 – koláč, sloupečky)
Tabulka č. 5: Skladba majetkové kriminality v kraji YZ – porovnání s ČR za rok 201z
(základ, tj. 100% = majetková kriminalita)


 ČR – počet ČR - % kraj – počet kraj - % odchylka (%)
kraj – ČR
majetková celkem  100  100 
z toho:     
krádeže vloupáním     
krádeže prosté
     
ostatní
     

Pozn.: Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.
Skladba majetkové kriminality v kraji YZ – graf (zde je možné doplnit grafickou podobu Tabulky č. 5 – koláč, sloupečky)
Tabulka č. 6: Skladba krádeží prostých v kraji YZ – porovnání s ČR za rok 201z
(základ, tj. 100% = krádeže prosté )


 ČR – počet ČR - % kraj – počet kraj - % odchylka (%)
kraj – ČR
krádeže prosté celkem    100  100 
z toho:
     
kapesní
     
jiné na objektech
     
motorová vozidla dvoustopá     
věci z aut
     
součástky z aut
     
jízdní kola
     
krádeže v bytech     
v jiných objektech     
ostatní
     
Pozn.: Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.
Skladba krádeží prostých v kraji YZ – graf
(zde je možné doplnit grafickou podobu Tabulky č. 6 – koláč, sloupečky)

Tabulka č. 7: Skladba krádeží vloupáním v kraji YZ – porovnání s ČR za rok 201z
(základ, tj. 100% = krádeže vloupáním )
  

 ČR – počet ČR - % kraj – počet kraj - % odchylka (%)
kraj – ČR
krádeže vloupáním   100  100 
z toho:     
do obchodů
     
do restaurací a hostinců     
do bytů
     
do chat
     
do rodinných domků     

Pozn.: Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.
(zde je možné doplnit grafickou podobu Tabulky č. 7 – koláč, sloupečky)


Tabulka č. 8: TČ výtržnictví a sprejerství – ze skupiny „ostatní TČ“ v kraji YZ – porovnání s ČR za rok 201z
(základ, tj. 100% = „ostatní TČ“)


 ČR – počet ČR - % kraj – počet kraj - % odchylka (%)
kraj – ČR
ostatní TČ celkem  100  100 
z toho:
     
výtržnictví
     
sprejerství
     
Pozn.: Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.

Struktura pachatelů
Tabulka č. 9: stíháno, vyšetřováno osob v roce 201z – ČR
trestná činnost celkem osob  nezletilí
(do 14 let)
 tj. % mladiství
(15 – 17)
 tj % recidivisté tj.%
násilná
       
mravnostní
       
krádeže vloupáním       
krádeže prosté       
ostatní
       
zbývající       
hospodářská       

celková TČ       
Pozn.:
• Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.


Tabulka č. 10: stíháno, vyšetřováno osob v roce 201z – kraj YZ

trestná činnost celkem osob  nezletilí
(do 14 let)
 tj. % rozdíl
%
k ČR mladiství
(15 – 17)
 tj % rozdíl
%
k ČR recidivisté tj.% rozdíl
%
k ČR
násilná
          
mravnostní
          
krádeže vloupáním          
krádeže prosté 
         
ostatní
          
zbývající 
         
hospodářská 
         

celková TČ          
Pozn.: Tuto tabulku na vyžádání zpracuje a dodá manažerům prevence kriminality krajů odbor prevence kriminality MV.

Jako další výstupy na úrovni kraje se s využitím ESSK doporučuje zpracovat přehled kriminality na osobách dle věku a s využitím „Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky“  zpracovat mezikrajové srovnání struktury pachatelů a srovnání v oblasti extremismu.  (VIZ Zpráva o projevech extremismu na území ČR - http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-hrozby-337414.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d)

 

Úroveň okresů (územní odbory P ČR)

Všechna data dodá krajům příslušné krajské ředitelství policie ČR.

Tabulka č. 11: Zatíženost územních odborů P ČR dle vybraných kriterií v územní působnosti kraje (VÚSC) za rok 201z
Pořadí je dle indexů.


                                                 celková trestná činnost         násilná + mravnostní
okres
 počet obyvatel absolutní počet index pořadí absolutní počet index pořadí
       
       
       
       
       
           
                                                              
                                                    krádeže vloupáním                    krádeže prosté
okres
 počet obyvatel absolutní počet index pořadí absolutní počet index pořadí
       
       
       
       
       

Pořadí územních odborů v zatíženosti dle indexu nápadu TČ v kraji YZ za rok 201z:
  celková kriminalita         násilná + mravnostní          krádeže vloupáním         krádeže prosté              
1.
2.
3.
4.
5.
….

Tabulka č. 12: Stíháno, vyšetřováno osob (celkem, recidivisté, děti + mladiství) za rok 201z
                                      celkem                     recidivisté                 děti + mladiství
okres
 počet obyv. abs. Index pořadí abs. Index pořadí abs. Index pořadí
          
          
          

Úroveň obvodních (místních) oddělení P ČR

Zjištění počtu obyvatel v působnosti jednotlivých obvodních (místních) oddělení P ČR

Okres: (pro každý okres bude zvláštní tabulka)
Obvodní (místní) oddělení / typ (I-IV)
 obce v působnosti
(název / počet  obyvatel) součet počtu obyvatel v obcích komentář, poznámky, informace (stručný popis charakteru území a základní údaje o demografické struktuře obyvatelstva) .

   
   
   
   
   
Sestavení pořadí zatíženosti obvodních (místních) oddělení P ČR dle vybraných ukazatelů v okrese

 


Okres: (pro každý okres bude zvláštní tabulka)
                        celková TČ               násilná + mravnostní              
obvodní (místní) oddělení
 počet obyvatel absolutní počet index pořadí absolutní počet index pořadí
       
       
       
       
       

 

                     krádeže prosté                   krádeže vloupáním
obvodní (místní) oddělení
 počet obyvatel absolutní počet index pořadí absolutní počet index pořadí
       
       
       
       
       

Pořadí obvodních (místních) oddělení v zatíženosti dle indexu nápadu TČ v okrese:
 celková kriminalita         násilná + mravnostní          krádeže vloupáním         krádeže prosté              
1.
2.
3.
4.
5.
….
Sestupně sestavené pořadí zatíženosti všech obvodních (místních) oddělení dle indexu nápadu celkové TČ za rok 201y v kraji (VÚSC)

      1.  
      2.  
      3.  
      4.  
      5.
      6.
      7.
      8.
      ………..
     …………  


Komentář ke statistickým údajům

Na tomto místě doporučujeme zpracovat stručný komentář a interpretaci statistických výstupů, které budou obsahovat označení nejvíce problémových lokalit a hlavních bezpečnostních problémů vyplývajících ze zkušeností P ČR.
Komentář zpracuje územní odbor P ČR na základě zpráv:
1/ vedoucích OO (MO) umístěných v první třetině sestavených pořadí OO (MO) v rámci okresu, a to v kterémkoliv ze sledovaných ukazatelů.
2/ vedoucích odborů obecné kriminality (OOK) SKPV příslušného OŘ P ČR zejména k činnosti oddělení 1 (násilí), 2 (vloupání byty a objekty), 3 (krádeže prosté), 7 (kapsy), 8 (motorová vozidla).

Sociálně demografická analýza kraje  
 
Analýza, která je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny, musí obsahovat nejméně následující základní údaje:
Obyvatelstvo – základní údaje
Počet obyvatel, hustota a charakter osídlení, podíl mužů a žen, průměrný věk, podíl obyvatel v produktivním věku, počet dětí a mladistvých a jejich podíl na celkové skladbě obyvatel, mladí dospělí, počet osob nad 60 let, migrační trendy, národnostní složení, ekonomika-porovnání podílu tvorby HDP na obyvatele s ostatními kraji.
Struktura vzdělanostní úrovně obyvatelstva:

procentní podíly u ekonomicky aktivní populace:   
 celkem muži ženy ČR celkem ČR muži ČR ženy
základní vzdělání      
vyučení      
středoškolské      
vysokoškolské      

 

Data o dalších rizikových faktorech

Počet nezaměstnaných (zdroj dat je Úřad práce ČR) za rok 201y přepočtený na 10 000 obyvatel.
Nezaměstnanost - mezikrajové srovnání  :
Další ukazatele nezaměstnanosti :
 kraj ČR
Podíl nezaměstnaných mladších 30 let (%)  
Průměrný věk nezaměstnaných  
Podíl nezaměstnaných déle než rok  
Podíl nezaměstnaných se zákl. vzděláním  
Podíl nezam. vyučenců bez maturity  
Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu za rok 201y přepočtený na 1 000 obyvatel (zdroj – tabulka MPSV )
Územní srovnání – vybrané ukazatele podle okresů a v obcích s rozšířenou působností
Výčet obcí a počty obyvatel, počet obcí se statutem města, hustota osídlení, věková                 a vzdělanostní struktura obyvatelstva (průměrný věk, rozvodovost), migrace, nezaměstnanost , sociální dávky závislé na výši příjmu apod. 

Výskyt sociálně vyloučených lokalit
V důsledku různých sociálních a ekonomických činitelů dochází ve většině měst ke vzniku menšinových komunit (sociálně a kulturně znevýhodněných skupin obyvatelstva), ve kterých je výskyt sociálně negativních jevů mnohem vyšší než v majoritní společnosti. Pokud dojde ke kumulaci těchto komunit, zvyšuje se výrazně riziko zintenzivnění problémů, jejichž jsou nositeli nebo dalších, nově vznikajících specifických problémů (např. xenofobní prostředí apod.). 
Sociálně vyloučené lokality jsou uvedeny jednak v Mapě sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR na adrese http://www.esfcr.cz/mapa/index-2.html , jednak lze využít aktualizovaný seznam v příloze č. 1 této metodiky (podle jednotlivých krajů).

Stanovení map „rizikových lokalit“
Rizikové jsou lokality (území, obcí, správní obvody obcí s rozšířenou působností), ve kterých je:
- nejvyšší hodnota indexu kriminality
- nejvyšší hodnota indexu nezaměstnanosti
- nejvyšší hodnota indexu vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu
- výskyt sociálně vyloučených lokalit
Kraj sestaví pořadí obcí a správních obvodů obcí s rozšířenou působností podle výše uvedených kritérií. Za rizikové jsou považovány ty lokality, které dosahují hodnot nad republikovým průměrem (u kvantifikovaných kritérií – kriminalita, nezaměstnanost, vyplacené sociální dávky) a ty, ve kterých je sociálně vyloučená lokalita.
Počet rizikových lokalit v kraji se odvíjí od splnění uvedených podmínek. 

Institucionální analýza
Cílem institucionální analýzy je získat přehled a provést vyhodnocení dosavadních aktivit orgánů státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucí působících v oblasti prevence kriminality  na území kraje, s důrazem na prevenci na sekundární a terciární  úrovni.  Důležité je zhodnocení dostupnosti služeb, které reagují na specifické psychosociální, zdravotní a kulturně-sociální handicapy určitých skupin obyvatel kraje a vytipování aktivit a služeb chybějících. K tomu je třeba provést audit institucí působících ve jmenovaných oblastech jak na území celého kraje nebo jeho velké části, tak v jednotlivých městech i obcích.  Při zpracování institucionální analýzy lze využít všechny dostupné strategické, koncepční a přehledové materiály, které jsou, byť i jen částečně obsahově průnikové s oblastí prevence kriminality (může se jednat např. o plány rozvoje, komunitní plány, přehledy zařízení a služeb různých resortů apod.).
Standardně by analýza měla obsahovat informace o existenci a působnosti následujících konkrétních institucí (subjektů, zařízení, služeb) na úrovni kraje a na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností: referáty sociálních věcí a jejich součásti: SPOD , kurátoři pro mládež, sociální kurátoři, sociální asistenti, protidrogový koordinátor a romský poradce,
 výchovné ústavy, ústavy sociální péče, věznice, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, azylové domy, domy na půl cesty, poradny AT, protidrogová zařízení, noclehárny pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová a komunitní centra, linky důvěry, občanské poradny, stacionáře a případně další subjekty a zařízení,
 střediska včasné intervence, 
 střediska PMS ,
 subjekty poskytující pomoc obětem trestné činnosti,
 přehled aktivit obecně prospěšných společností, nestátních neziskových a charitativních organizací, které působí v oblasti sociální prevence, zejména pokud je jejich činnost zaměřena na problémové a rizikové cílové skupiny,
 nejvýznamnější organizace v kraji, které poskytují možnosti zájmové nebo sportovní činnosti nejvíce dětem a mládeži v kraji,
 městské policie a jejich preventivní aktivity,
 PIS P ČR,
 komise + pracovní skupiny prevence kriminality ve městech a obcích kraje,
 soukromé bezpečnostní agentury a firmy specializované na zabezpečovací techniku.

Informace o sociologických výzkumech, šetřeních, anketách apod., týkajících se oblasti prevence kriminality, které byly provedeny na území kraje

Obsahově zahrnující tematické okruhy např. pocit bezpečí občanů, spokojenost s prací státní či městské policie, informovanost veřejnosti o projektech prevence kriminality, postoje k zavádění nebo rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) – vysvětlit zkratku, informace o expertních šetřeních atd.

Přehled preventivních projektů a výše finančních prostředků vynaložených na jejich realizaci v městech a obcích na území kraje 

Jako zdroj údajů je možné využít databázi realizovaných projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni z let 1996 až 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A. Metodika přípravy koncepce (plánu) prevence kriminality obce, kraje

1. Příprava plánu prevence kriminality obce

V souladu s vládou schválenou  Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen „Strategie“) je systém prevence kriminality založen na třech úrovních – republikové, krajské a lokální (obecní). Jednotlivé úrovně se liší svým teritoriálním vymezením, typem realizátorů, mírou kompetencí klíčových partnerů, postupy při zpracování analýz, zpracováním rozdílných koncepčních materiálů a způsoby vyhodnocování své činnosti. Liší se také nároky na personální obsazení a  na míru zapojení a odpovědnosti zúčastněných subjektů.
Lokální úroveň tvoří síť všech obcí v ČR, které za splnění dále stanovených podmínek mají možnost v období let 2013 až 2015 předkládat prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na realizaci Programu  prevence kriminality obce ( dále jen „Program“).
Tato metodika je závazná pro všechny obce, které se budou v rámci  Programu ucházet o státní účelovou dotaci na projekty prevence kriminality.

Plán prevence kriminality obce
Kriminálně rizikové, kriminální a protiprávní jevy jsou, podle dlouhodobých studií                      a zkušeností, zpravidla kumulovány do větších měst a městských aglomerací. Stále více se ale objevují v malých městech či obcích o několika stech obyvatelích. Týká se to zejména specifických jevů nebo kumulace jevů (např. protiprávní jednání nepřizpůsobivých osob, které je důsledkem jejich sestěhování do jednoho objektu, do prostoru malé obce, apod.). Stále obtížněji lze určit, v jak velké obci či městě se uvedené jevy objeví. O to těžší              je řešení situace, pokud se takový jev či jejich kumulace objeví v malém městě či obci, které zpravidla nedisponují lidskými ani finančními zdroji, často ani potřebným know-how. Protože je více než nutné zasahovat proti kriminálně-rizikovým, kriminálním a protiprávním jevům pokud možno včas, efektivně a preventivně, jeví de jako nezbytné v rozumné míře podporovat vybrané druhy aktivit také pomocí dotační podpory. Ze shora uvedených důvodů není současně možné omezit okruh obcí (oprávněných žadatelů) počtem obyvatel. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen Strategie“) vytyčuje,        v souladu s výše uvedeným a dosavadními zkušenostmi v oblasti dotační podpory projektů měst a obcí v prevenci kriminality, nová pravidla na další období dotační podpory. O dotační podporu se může ucházeti každá obec v ČR, a to bez ohledu na počet obyvatel.
Obec, která identifikuje na svém území problém nebo riziko z oblasti veřejného pořádku (jak na úrovni přestupků, tak kriminality), postupuje při jejich řešení/odstranění standardně, za použití nástrojů, které jí dává právní řád ČR, s využitím aparátu vlastního úřadu, obecní policie (pokud je zřízena), v úzké spolupráci s místně příslušnými útvary Policie ČR (obvodní/místní oddělení, územní odbor), orgány justice, dalšími subjekty veřejné správy (např. hasičský záchranný sbor, hygienická stanice, finanční úřad), neziskovým sektorem a občany obce.
 Pokud se obec rozhodne pro řešení/odstranění výše uvedených problémů a/nebo rizik také pomocí projektů prevence kriminality, musí tento krok tvořit součást, či nadstavbu nebo doplnění standardních kroků a postupů výše uvedených. Současně musí problém či riziko, které bude v Programu řešeno, odpovídat prioritám a cílům obsaženým ve Strategii. Plán prevence kriminality obce, který je základním předpokladem předložení žádosti o státní účelovou dotaci, musí tedy popisovat komplexní řešení vytipovaného problému, a nemůže být pouze jednorázovým izolovaným opatřením.
Projektové řešení bezpečnostních problémů je spíše nadstavbou činností v této oblasti. Základní ambicí je, aby příslušné subjekty a instituce vykonávaly své kompetence důsledně, ve vzájemné spolupráci a v rámci svých rozpočtů.

Doporučený postup k přípravě Plánu prevence kriminality obce 
Při přípravě obec respektuje všechny následující doporučené postupy.
Plán prevence kriminality obce je obecněji pojatý dokument popisující problémy identifikované v rámci bezpečnostního auditu (analýzy) obce (viz předchozí kapitola) a navrhující jejich řešení, včetně všech potřebných zdrojů (organizační, personální, finanční …) , a to minimálně na dobu 2 po sobě jdoucích let. K popisu může obec také pro doplnění využít již hotové dokumenty jako je např. komunitní plán rozvoje, integrovaný plán rozvoje města, koordinační dohody mezi samosprávou a Policií ČR dle § 16 zákona o Policii ČR, výstupy lokálního partnerství při spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování apod..
Doporučuje se, aby Plán využíval a kombinoval aktivity z oblasti situační i sociální prevence a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Dílčí opatření/ projekty Plánu jsou zaměřeny na řešení identifikovaných problémů. Může se jednat např.                   o komplexní řešení problému určené rizikové lokality obce, řešení konkrétních problémů nebo rizik v oblasti výskytu kriminálního chování apod… Důležitou podmínkou pro uskutečňování uvedeného Plánu a pro jeho trvání a udržitelnost jsou finanční prostředky, které je vhodné sdružovat. Vedle obecních i krajských finančních zdrojů a finančních prostředků na rozvoj prevence kriminality z kapitoly Ministerstva vnitra je možné získávat další prostředky z grantů státních i nestátních a z fondů EU. Do plánu je vhodné  zapojit vedle orgánů samosprávy, státní správy, policie a nestátních neziskových organizací, zástupce podnikatelského sektoru, mimo jiné i jako potenciální sponzory některých aktivit,      i občany samotné.


Organizační a personální zabezpečení plánu
Podmínkou pro úspěšné sestavení plánu je zejména:
- vytvoření pracovní skupiny prevence kriminality, ve které jsou zastoupeni pracovníci, kteří se problematikou bezpečnosti, veřejného pořádku a sociálně patologickými jevy profesionálně zabývají ,
- zřízení funkce pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality ve městě – manažera prevence kriminality .
Manažer a pracovní skupina odpovídají za přípravu, realizaci a hodnocení realizaci plánu.
Hlavním partnerem pro orgány samosprávy je Policie ČR, která odpovídá za zpracování podrobných analýz trestné činnosti, formulaci a iniciaci návrhů řešení identifikovaných problémů a zpracovávání stanovisek k předkládaným projektům z oblasti situační prevence. Zástupci Policie ČR jsou členy pracovní skupiny (komise).
5. Schválení  Plánu
Konečnou verzi Plánu schvaluje rada nebo zastupitelstvo obce. Tím se mu dostane závaznosti a může být financován z rozpočtu obce, vyhodnocován a kontrolován.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba koncepce prevence kriminality kraje
Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2013 až 2016 (dále jen „Koncepce“) je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011. Kraje svoje Koncepce předkládaly Ministerstvu vnitra do 30. listopadu 2012. Jestli budou kraje na rok 2013 požadovat státní účelovou dotaci na Program prevence kriminality, musí ke 30.11. 2012 mít zpracovánu Koncepci.
Navrhuje se, aby Koncepce  byla zpracována na období 2013 až 2016, tj. s ročním přesahem nad platností státní Strategie prevence kriminality. Krajům to umožňuje plynule přejít na další plánovací období a umožní jim to připravit se v roce 2016 s dostatečnou časovou rezervou na podmínky dané novou státní strategií.    

Koncepce popíše krajská a regionální specifika v oblasti prevence kriminality, a to s využitím „tvrdých dat“ o kriminalitě, nezaměstnanosti a počtu vyplacených sociálních dávek) a „měkkých dat“ (socio-demo analýza a podobně). Podkladem pro zpracování Koncepce jsou také údaje o sociálně vyloučených lokalitách (dále jen „vyloučené lokality) Cílem Koncepce je:
- Popsat území kraje z hlediska výskytu kriminality
- Popsat území kraje z hlediska výskytu vyloučených lokalit
- Popsat území kraje z hlediska dalších rizikových faktorů (počet nezaměstnaných a počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmů), které mohou mít vliv na výskyt delikventní činnosti
- Stanovit „rizikové lokality“ na základě všech výše uvedených faktorů
- Poskytnout podklady obcím k plánování vlastních preventivních aktivit
- Vymezit „krajskou roli“ v oblasti prevence kriminality
- Definovat politiku kraje v oblasti prevence kriminality na uvedené období
- Stanovit oblasti priorit a poskytnout tím vodítko subjektům v území kraje pro jejich činnost
   
Následující text je doporučením odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra k procesu zpracovávání vlastních Koncepcí. Každý zpracovatel si může podle svého uvážení, místních podmínek, identifikovaných problémů, potřeb a požadavků tento doporučený minimální standard dále rozšířit o místně vnímaná rizika kriminality.

Východiska
Koncepce je navržena na základě:
• analýzy kriminality (skutky, pachatelé, oběti);
• sociodemografických údajů;
• institucionální analýzy;
• analýzy názorů a postojů občanů (např. výzkumy pocitu bezpečí, viktimologické výzkumy); 
• analýzy možných zdrojů financování preventivních aktivit (ROP, dotační tituly ústředních orgánů státní správy, vlastní krajské dotační možnosti, dotační politika samospráv);
• doporučení expertů (např. komise prevence kriminality kraje, pracovní skupiny, pracovní skupiny měst, poznatky obecní policie a P ČR, Probační  a mediační služby);
• zkušeností kraje s realizací preventivních aktivit (např. v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství, zkušeností měst z realizace preventivních programů);
• doporučení a analýz poskytnutých v rámci tzv. Lokálního partnerství s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách
• zahraničních zkušeností (např. z dokumentů OSN nebo EUCPN).  

2. Stanovení priorit 
Priority lze stanovit dle:
 Strategických cílů a priorit Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
 cílových skupin, na které je zaměřena (pachatelé protiprávního jednání, oběti, rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí),
  trestných činů a jiných typů delikventních chování,
 hlediska působnosti (je možné, že budou definovány okruhy problémů přesahujících kompetence kraje, které mohou být postoupeny např. Ministerstvu vnitra a Republikovému výboru pro prevenci kriminality k hledání systémového republikového řešení),   
 územního rozložení trestné činnosti,
 kompetencí (kraje a obcí a dalších subjektů zabývajících se bezpečnostní situací),
 legislativy (zákonné nebo podzákonné vymezení preventivních opatření kriminality, legislativní akty kraje a obcí upravujících místní podmínky bezpečnosti a veřejného pořádku), 
 systémových a organizačních priorit (např. zajištění rozdělní státní účelové dotace na projekty prevence kriminality, fungování Komise prevence kriminality kraje, iniciování pracovních skupin kraje a obcí).  

 

3. Stanovení hlavních a dílčích problémů a návrhy na jejich řešení
Z hlediska časového je třeba stanovit, že se jedná o řešení:
 Dlouhodobá
Reagují na definované obecné problémy a hlavní priority. Budou řešeny v horizontu trvání celé Koncepce, tj. do roku 2016 nebo s přesahem do dalšího období.
 Krátkodobá (akční plán, seznam úkolů)
Reagují na definované dílčí problémy. Budou obsahem každoročního hodnocení, které město bude předkládat Radě nebo Zastupitelstvu a zasílat pro informaci na Ministerstvo vnitra. 
Návrhy řešení zahrnují:
 nástroje a podmínky pro dosažení cílů,
 gesce za jejich plnění,
 termíny plnění,
 forma očekávaných výstupů,
 použité metody a postupy,
 popis konkrétních aktivit,
 zajištění financování.
 
Způsob vyhodnocování
Součástí Koncepce budou indikátory úspěšnosti (kritéria efektivity), které určí způsob rozpoznání dosažení cílů a priorit (zcela, částečně nebo vůbec). V průběhu naplňování priorit a cílů Koncepce je vhodné si stanovit postupné cíle a hodnotit jejich dosažení k určitému datu.
Doporučuje se také nastavit systém a termíny předkládání každoročních hodnotících zpráv o plnění Koncepce orgánům kraje (samosprávné orgány, odborné komise, odbory krajského úřadu).
V kontextu s národní Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 by každá Koncepce měla obsahovat nástroje k měření efektivity dopadů aktivit                       a vynaložených prostředků.
Cílem vyhodnocování Koncepce je sestavení závěrečné zprávy, ve které kraj konstatuje, zda naplnil stanovené cíle, co a jak se změnilo, co se podařilo/nepodařilo a proč. Taková závěrečná zpráva opřená o fakta a čísla bude východiskem pro zpracování dalšího strategického materiálu kraje v oblasti prevence kriminality.    

Aktéři a jejich role
Na základě institucionální analýzy nebo SWOT analýzy budou definováni klíčoví partneři a další aktéři v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů                    a zvyšování bezpečí občanů. Popis může obsahovat:
 postavení manažera prevence kriminality v rámci krajského úřadu a jeho kompetence,
 kompetence dalších partnerů a subjektů (zákonné, výkonné),
 jejich silné a slabé stránky (co lze využít již nyní, v čem potřebují podporu),
 formu zapojení do naplňování Koncepce,
 způsob koordinace jejich aktivit, prezentace výsledků, zapojení na úrovni krajské.

Dlouhodobé řešení oblasti prevence kriminality na úrovni kraje
Je také potřebné formulovat postup dalšího směřování kraje v oblasti prevence kriminality a bezpečí občanů po ukončení platnosti Koncepce prevence kriminality kraje na léta 2009 až 2011, současně s tím, že vláda přijala novou Strategii prevence kriminality České republiky na léta 2012 až 2015. Znamená to odpovědět na otázky, zda kraj bude nadále:  
 pokračovat v práci odborné víceoborové komise nebo pracovní skupiny prevence kriminality,
 zpracovávat další koncepční materiály, 
 podporovat činnost manažera prevence kriminality;
 koordinovat preventivní aktivity,
 vyčleňovat finanční prostředky na preventivní aktivity.     

 

B. Způsoby a kritéria stanovování míry rizikovosti území ve vztahu k prevenci kriminality.
Ve vztahu k prevenci kriminality stanovila Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 základní způsoby a kritéria stanovování míry rizikovosti území ČR. Pro oblast prevence kriminality je použito několik málo indikátorů
Jsou sledovány 3 základní úrovně území (lokalit):
- kraje (vyšší územně samosprávné celky)
- okresy (územní jednotky)
- správní obvody obcí s rozšířenou působností
V rámci těchto území jsou sledovány následující indikátory rizikovosti:
a) trestná činnost (přečiny i zločiny) v daném území k 31.12. předchozího kalendářního roku
b) počty nezaměstnaných k 31.12. předchozího kalendářního roku
c) počty vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu  k 31. 12. předchozího kalendářního roku („dávky, které lze charakterizovat jako dávky související s chudobou“).
Odbor prevence kriminality MV zpracuje každoročně tabulku rizikovosti všech 3 úrovní území  v rámci České republiky. Úroveň okresů se kryje s územními odbory Policie ČR (případně jejich městskými ředitelstvími) a je jich celkem 77 .
Výsledky jsou přepočteny (indexovány) na 10 tisíc obyvatel (respektive 1 000 obyvatel u sociálních dávek) a rizikovost území je řazena od nejzatíženější  po nejméně rizikovou. Jednotlivé kraje, včetně okresů spadajících do jejich území, jsou v tabulce barevně odlišeny. Krajské úřady obdrží od odboru prevence kriminality MV každoročně tyto tabulky v dostatečném předstihu.
Území, která budou mít vyšší index rizikovosti než je průměr České republiky v daném roce, budou prohlášena za riziková . Ostatní území nejsou považována za riziková. 
 Cílem zvoleného postupu je zaměřit pozornost Ministerstva vnitra, dalších členů Republikového výboru a především krajů na nejrizikovější místa v rámci ČR, zlepšovat bezpečnostní situaci a nastavovat preventivní opatření v místech, kde je potřebnost statisticky prokázána.

 

C. Rekapitulace
Předkládaná metodika předkládá doporučení k přípravě bezpečnostních analýz obce a kraje, k přípravě koncepčních materiálů obcí či krajů v oblasti prevence kriminality a současně stanovuje základní indikátory, jejichž pomocí bude pro účely prevence kriminality stanovována rizikovost území ČR.
Pro doplnění doporučujeme nastudování materiálu vydaného Institutem pro kriminologii              a sociální prevenci – „Příručka pro bezpečnostní audit na místní úrovni. Kompendium mezinárodní praxe“ (http://www.ok.cz/iksp/publikace.html ,publikace roku 2008, část prameny).


 


Vytvořeno: 22. 10. 2013
Poslední aktualizace: 9. 11. 2017 23:10
Autor: