Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

ABS

Publikace „Bezpečnost školských zařízení“


Nová publikace „Bezpečnost školských zařízení“ vznikla za spolupráce Asociace bezpečná škola a odboru prevence kriminality MV ČR celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón


Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo "Metodiku vyhodnocení územních nároků průmyslových zón". celý text

ostatní | 22. 5. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
Příručka pro pomoc obětem obchodování s lidmi

Příručka pro pomoc obětem obchodování s lidmi


Ministerstvo vnitra vydalo Příručku pro pomoc obětem obchodování s lidmi, která poskytuje základní informace o problematice. celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami


Ministerstvo vnitra ČR vydalo metodickou příručku určenou pro města a obce, které sousedí či v budoucnu budou sousedit s areály průmyslových zón. celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400

Na základě velkého ohlasu odborné i laické veřejnosti se Ministerstvo vnitra rozhodlo nechat zpracovat metodiku aplikace této normy do praxe ve spolupráci s Asociací bezpečná škola. Pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. celý text

ostatní | 4. 5. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Zveřejnění české technické normy ČSN 73 4400

Na základě vzájemné úzké spolupráce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“ a Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV“) se podařilo zabezpečit zveřejnění ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ v elektronické podobě v kryptovaném formátu pdf. (zdroj: ÚNMZ). Souhlas s použitím české státní normy byl poskytnut zcela mimořádně s přihlédnutím k významnému podílu MV na tvorbě této ČSN 73 4400 a k veřejně prospěšnému účelu prevence kriminality. celý text

ostatní | 4. 5. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Příručka správné praxe pro bezpečný provoz sportovišť pro děti a mládež

Druhé rozšířené vydání příručky bylo zpracováno v souladu s národní legislativou a evropskými normami a jejím základním účelem je správná aplikace norem. celý text

Odborné texty | 22. 3. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Bezpečnostní standard k ochraně jednoho z měkkých cílů

S novým školním rokem platí nový účinný bezpečnostní standard – česká technická norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.
Novou technickou normu zavedl dne 1. srpna 2016 do soustavy českých státních norem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s tím, že uvedená norma nabyde účinnosti dnem 1. září 2016. celý text

Situační prevence | 31. 8. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Metodika čerpání neinvestičních dotací Programu prevence kriminality na rok 2016

Na pracovním semináři pro úspěšné žadatele o neinvestiční dotace z Programu prevence kriminality na rok 2016, který svolal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality na konci května 2016, byly projednány změny realizované v roce 2016 v zásadách a rozhodnutích. Příjemci dotací byli seznámeni s nálezy provedených kontrol využití dotací za předchozí rok a byli upozorněni na chybné použití rozpočtových položek v rozporu s vydaným rozhodnutím nebo s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. celý text

Dotace | 15. 6. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Metodika pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz

Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí;včetně způsobu a kritérií stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.) ve vztahu k prevenci kriminality obsahuje část, která se věnuje problematice bezpečnostního auditu (analýzy), dále část, která je věnována metodikám přípravy strategických dokumentů (koncepcí/plánů/strategií) prevence kriminality v obcích a krajích a část, která je věnována způsobům a kritériím stanovování míry rizikovosti území ve vztahu k prevenci kriminality.
celý text

Dotace | 26. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Metodika výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality

Metodicko–praktický manuál je určen jako základní pomůcka pro rozhodovací proces zastupitelů obcí, měst a vedení obecních policií při zabezpečování systémových opatření v oblasti řízení a vytváření podmínek prevence kriminality pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku. celý text

Tiskoviny | 11. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

"Manuál Bezpečného bydlení"

Na počátku roku 2014 byl dopracován "Manuál bezpečného bydlení", který vznikl na základě dlouhodobých zkušeností s pilotním preventivním projektem "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení" realizovaným v Brně. Své zkušenosti, svá poznání a doporučení do něj vložili zástupci státní správy, samosprávy, nestátních a neziskových organizací, ale i odborných firem a profesních sdružení, kteří se na jeho realizaci podíleli. celý text

Situační prevence | 7. 8. 2014 | Autor: Správce Webu

Metodické pokyny k realizaci projektu Asistent prevence kriminality

Pokyny podmiňující podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Asistent prevence kriminality zpracované na základě dosavadní praxe. celý text

Projekty | 26. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí;

Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí; včetně způsobu a kritérií stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.) ve vztahu k prevenci kriminality.

celý text

Odborné texty | 22. 10. 2013 | Autor:

Pravidla bezpečného provozu sportovních hřišť

Doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR pro posílení udržitelnosti a bezpečnosti dotovaných dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení z Programu prevence kriminality.

celý text

Dotace | 22. 5. 2013 | Autor:

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Znění materiálu Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 celý text

Vládní materiál | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu